Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Cao không

Tóm tắt

Báo sử dụng kết hợp số liệu thám không vô tuyến và số liệu mưa để đưa ra một vài ngưỡng chỉ tiêu bất ổn định khí quyển.cảnh báo mưa lớn có thể xảy ra cho khu vực Hà Nội. Các phân tích thử nghiệm cho xác suất cảnh báo tương đổi khả quan, có thề nghiên cứu thêm và xem xét khả nàng áp dụng các ngưỡng này vào công tác nghiệp vụ khỉ tượng cao không.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trương Thị Thơm, Đào Thị Loan (2011), Một số kết quả nghiên cứu cảnh báo mưa lớn cho khu vực Hà Nội bằng chỉ số bát ổn định khí quyển. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 610, 51-54.

Tài liệu tham khảo

  1. Đặc điểm khí hậu 12 tháng ở miền Bắc-Nha khí tượng 1964.
  2. Đặc điểm khí tượng thủy văn các năm 2000 ~ 2009. Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia.
  3. Đào Thị Loan, Nguyễn Thị Tân Thanh. Chỉ số baton định khí quyển và vai trò của nó trong việc cảnh báo mưa và giông cho vùng Đà Nâng. Hội thảo khoa học khỉ tượng Cao Không lân thứ VI, năm 2005.
  4. Nguyễn Ngọc Thục, Lương Tuấn Minh. Các hĩnh thế gây mưa lớn ở Bắc Bộ. Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của dự báo.
  5. Raob - The complete Rawinsonde Observation Program.
  6. Alwin Haklander, Aarout Van Delden, 2003: Thunderstorm predictors and their forecast skill for the Nether­lands- Atmospheric Research.