Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

2Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

3Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Một trong những nguyên nhân hàng đầu tác động lên nguy cơ và mùa cháy rừng là điều kiện khí hậu khu vực, trong đó đặc biệt quan trọng là các yếu tố nhiệt độ, độ ấm và lượng mưa. Vì vậy, sự biến đổi theo thời gian và phân hóa theo không gian của các yêu tố khí hậu nêu trên, cùng với các điều kiện về trạng thài rừng và hoàn cảnh địa lý quy định sự biến động của nguy cơ và mùa cháy rừng tại khu vực nghiên cứu. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần nghiên cứu định lượng hóa sẽ tác động của biến đổi khí hậu lên quá trình, mức độ và diễn biến của nguy cơ và mùa cháy rừng nhằm tạo cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch chiến lược phòng chống cháy rừng.

Bài báo trình bày một phương pháp định lượng nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên nguy cơ và mùa cháy rừng tại các khu vực khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam.Trong công trình cũng trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu vê tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu lên nguy cơ và mùa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Đăng Quế, Phạm Ngọc Hằng, Nguyễn Thị Thu Bình (2011), Tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ và mùa cháy rừng ở tỉnh Nghệ AnTạp chí Khí tượng Thủy văn, 609, 1-6.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Đức Ngữ (Chủ biên) (2008). Biến đổi khí hậu. NXB KHKT. Hà Nội.
  2. Nguyễn Đăng Quế, Đặng Văn Thắng (2010). "Một số nhận xét bước đầu về tác động của biến đổi khí hậu lên nguy cơ cháy rừng và mùa cháy rừng tại các khu vực khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy vởn", sô' 596,8-2010. tr. 3-11.
  3. Vương Văn Quỳnh và CTV (2005). Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Nhà nước.
  4. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc tính đến ngày 31/12/2009 ban hành theo quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCLN ngày 9/8/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
  5. Kịch bán biến đổi khí hậu và nước bỉển dâng cho Việt Nam (2009). Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội.