Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Trước những đòi hỏi của xã hội trong việc bảo đảm an ninh lương thực và tăng cường vị thế xuất khẩu gạo của Việt Nam thì công tác giám sát và dự báo năng suất, sán lượng cây lúa là hết sức quan trọng. Bài báo đã lựa chọn phương pháp nghiên cứu mới đã và đang được áp dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới là sử dụng dữ liệu viễn thám quang học MODIS kết hợp với các số liệu khỉ tượng thủy văn trong việc xây dựng mô hình dự báo năng suất, sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Hổng. Kết quả dự báo với sai số nang suất dưới 5%, và sai số tổng sản lượng trong khoảng 5% đến 10% đã chứng minh tỉnh ưu việt của công nghệ viễn thám trong dự báo năng suất, sản lượng lúa ở nước ta.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Dương Văn Khảm (2011), Xây dựng mô hình dự báo năng suất, sản lượng lúa ở đồng bằng sông Hồng bằng dữ liệu ảnh MODISTạp chí Khí tượng Thủy văn, 609, 25-34.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Hà (2008), Nghiên cứu dự báo nâng suất ngô, đậu tương, lạc và xây dựng quy trình giám sát khí tượng nông nghiệp cho 4 cây trồng chính (lúa, ngô, lạc, đậu tương) bằng thông tin mặt đất ở Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, Hà Nội.

2. Dương Văn Khảm (2006), Nghiên cứu áp dụng công nghệ viễn thám (RS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong khí tượng thủy ván. Báo cáo tổng kết đề tàỉ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, Hà Nội.

3. Lâm Đạo Nguyên, Lê Toàn Thủy, Nicolas Floury (2007), Dự báo năng suất lúa sử dụng tư liệu viễn thám vệ tinh: Kết quả nghiên cứu bước đau tại đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam, Đặc san Viễn thám và địa tin học, 2, pp 1-7.

4. Sakamoto, T, Masayukỉ Yokozawa, Hitoshì Torítanỉ, Mỉchỉo Shibayama, Naoki Ishỉtsuka, Hlroyuki Ohno (2005), A crop phenology detection method using time-series MODIS data, Remote Sensing of Environment, 96,366 - 374.

5. Xiao, X., Boles, s., Frolking, s., Salas, w., Moore, B., Li, c„ et al. (2002a), Landscape-scale characterization of cropland in China using VEGETATION and Landsat TM images, International Journal of Remote Sensing, 23,3579- 3594.

6. Yang Xiaohuan, Liu Honghui. Dynamic properties of absorbed photosynthetic active radiation (APAR) and its relation to crop yield/Jiang Dong, Wang Naibin, Institute of Geographic Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100101, China SSCSA, 2002,18(1): 51 -54

7. Điển Quổc Lương. Dự báo nâng suất và sản lượng lúa bằng công nghệ viễn thám. Tạp chí viễn thám môi trường, Bắc Kinh, 1989. (Nguyên bản tiếng Trung Quốc).