Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khoa học Khí tượng và Biến đổi khí hậu

2Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

Tóm tắt

Các nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng rõ ràng về sự tăng lên của nồng độ khí nhà kính. Sự nóng lên toàn cầu và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan tăng được cho là hệ quả. Bên cạnh chủ động ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, các nhà quản lý giao thông vận tải có thể cần có các chiến lược để chuẩn bị tốt hơn các tác động của biến đổi khí hậu. Bài báo này trình bày đánh giá xu thế khí hậu và các kịch bản biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Bài viết đã nêu thực trạng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bài báo đã trình bày các tác động, cũng như đưa ra các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Hồng, Phan Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Phong Lan (2020), Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng Đồng bằng sông Cửu LongTạp chí Khí tượng Thủy văn, 711, 66-75.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019), Báo cáo Về tình hình đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và phương hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp phát triển hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 120/NQ-CP.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2019), Báo cáo về kết quả tái cơ cấu ngành, sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 120/NQ-CP.

3. Bộ Tài nguyên và môi trường (2016), Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dân cho Việt Nam, Hà Nội.

4. Đài KTTV Khu vực Nam Bộ (2019), Kết quả thực hiện nhiệm vụ khảo sát, dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với nước biển dâng KV ĐBSCL.

5. Đào Văn Tuấn (2010), Ảnh hưởng của nước biển dâng tới công trình bảo vệ cảng biển và giải pháp khắc phục. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Hàng hải, 23, 9-14.

6. Nguyễn Văn Hồng, Phan Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Phong Lan (2019), Biến đổi khí hậu và những tác động của Biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững tiểu vùng sinh thái ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khí tượng thủy văn, 707, 11-19.

7. Trần Hồng Thái (2014), Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long.

8. Oh, J.E., Cordeiro, M., Rogers, Rogers, J.A., Nguyễn Quốc Khánh, Bongardt, D., Đặng Tuyết Ly, Vũ Anh Tuấn (2019), Giải quyết vấn đề BĐKH trong giao thông vận tải. GIZ và WB tài trợ.

9. Colin, R., Palhol, F., Leuxe, A. (2016), Adaptation of transport infrastructures and networks to climate change. Transportation Research Procedia, 14, 86-95.

10. Koetse, M.J., Rietveld, P. (2009), The impact of climate change and weather on transport: An overview of empirical findings. Transport and Environment, 14 (3), 205-221.

11. IPCC (2014), IPCC Fifth Assessment Report: Climate Change 2014 - The Synthesis report. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 151.