Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An
2Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Phước

Tóm tắt

Hiện nay xu hướng trực quan hóa và bản đồ hóa các thông tin đang được ứng dụng rất hiệu quả trong nhiều ngành, lĩnh vực, đặc biệt khí tượng thủy văn. Các phần mềm xử lý và quản lý các hệ thống thông tin địa lý (GIS) được phát triển mạnh và ngày càng hoàn thiện, cho phép kết nối, chồng chập nhiều lớp, dễ dàng thể hiện các thông tin trên nền bản đồ tự động. Nhằm tận dụng nguồn tài nguyên thông tin GIS có sẵn, chúng tôi đã xây dựng công cụ cung cấp thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Long An bằng việc thể kết quả dự báo trên nền bản đồ GIS. Bài báo này, trình bày nội dung kỹ thuật về xây dựng các module giải mã số liệu dự báo mô hình số trị GFS của NOAA, module kết nối số liệu dự báo với trường thuộc tính GIS và module hiển thị kết quả dự báo. Kết quả đã tạo được bộ công cụ tự động cung cấp bản tin dự báo theo bản đồ trực quan đến cấp huyện, xã cho tỉnh Long An, giúp người dùng có thể khai thác sản phẩm qua internet.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Hải Sơn (2020), Xây dựng bộ công cụ hiển thị thông tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn cho tỉnh Long An. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 712, 10-16.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hải Sơn (2011), Ứng dụng thông tin địa lý GIS dự báo nguy cơ cháy rừng tỉnh Bình Phước. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.
2. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, (2014), Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng bản đồ chỉ huy phòng chống lũ lụt tỉnh Quảng Nam. Dự án do UBND tỉnh Quảng Nam đầu tư.
3. Rutledge, G.K., Alpert, J., Ebuisaki, W. (2006), A Climate and Weather Model Archive at the National Oceanic and Atmospheric Administration.
4. Ebisuzaki, W. (2013), Introduction to GRIB2 using GFS forecasts,ftp.cpc.ncep.noaa.gov.