Tác giả

Đơn vị công tác

1Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi
 

Tóm tắt

Thủy điện Hòa Bình là bậc thang cuối cùng thuộc hệ thống các bậc thang thủy điện trên Sông Đà và đang được dự kiến mở rộng công suất lên đến 2400MW. Nghiên cứu vận hành phối hợp ba hồ chứa trên lưu vực sông Đà với mục tiêu điện lượng lớn nhất trong khi vẫn đảm bảo các điều kiện về phòng lũ và cấp nước hạ du theo quy trình liên hồ là bài toán cần phải giải quyết. Mô hình sử dụng phương pháp quy hoạch động tính toán cho 110 năm thủy văn liên tục của ba hồ chứa trên dòng chính lưu vực sông Đà là Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình. Kết quả đã chỉ ra được các mức độ phối hợp mực nước thượng lưu của ba hồ trên dòng chính sông Đà để thu được hàm mục tiêu yêu cầu.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phan Trần Hồng Long (2020), Nghiên cứu các phương thức phối hợp vận hành phát điện sau khi mở rộng thủy điện Hòa Bình. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 712, 42-48.

Tài liệu tham khảo

1. Công ty tư vấn xây dựng điện 1 (2004), Công trình thủy điện Sơn La - Thiết kế kỹ thuật, Tập 2- Thủy năng kinh tế năng lượng.
2. Hoàng Minh Tuyển (2002), Đánh giá vai trò của một số hồ chứa lớn thượng nguồn sông Hồng phần Việt Nam trong việc phòng lũ hạ du, LATS, Viện Khí tượng thủy văn.
3. Hoàng Thanh Tùng, Hà Văn Khối, Nguyễn Thanh Hải (2013), Ứng dụng Crystal ball xác định chế độ vận hành tối ưu phát điện cho hồ chứa Thác Bà, Tuyên Quang và bậc thang hồ chứa Sơn La, Hòa Bình có tính đến yêu cầu cấp nước hạ du, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, vol. 42, pp. 4-11.
4. Hồ Ngọc Dung (2017), Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên sông Đà trong mùa cạn, LATS, Đại học Thủy lợi.
5. Nandalal, K.D.W., Bogardi, J.J. (2007), Dynamic programming based operation of reservoirs: Applicability and limits, Cambridge University Press, United Kingdom.
6. Thủ tướng chính phủ (2016), Quyết định số 389/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.
7. Thủ tướng chính phủ (2019), Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2019 về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.