Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà biểu hiện chính là sự nóng lên của toàn cầu và mực nước biển dâng là một trong những thách thức lớn đối với Việt Nam nói chung và Nam Trung Bộ nói riêng. BĐKH đã, đang và sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi khu vực nghiên cứu: nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng gây ngập lụt, nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công nghiệp và các hệ thống kinh tế-xã hội.
 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Anh Huy, Phạm Mỹ Linh, Hoàng Văn Đại (2020), Thiên tai cực đoan thách thức và cơ hội tại khu vực Nam trung bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. 712, 23-29.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Bằng (2002), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Bắc Trung Bộ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Nông nghiệp.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Công văn số 3815/BTNMT-KTTVBĐKH về Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.
6. Hoàng Văn Chức (1999), Dân cư, nguồn lao động trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng duyên Hải Nam Trung Bộ, Luận án TS Địa lý. 
7. Mai Ngọc Cường (chủ biên), Đại học kinh tế quốc dân (1996): Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
8. Vũ Hùng Cường (2007), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Luận án TS Kinh tế.
9. Lương Minh Cừ, Đào Duy Huân, Phạm Đức Hải (chủ biên) (2012), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh.
10. Nguyễn Lập Dân (2012), Quản lý hạn hán, sa mạc hoá vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
11. Vũ Đăng Hinh (2005), Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước đến nay, Nxb Thế giới.
12. Trương Quang Học (2011), Đào tạo tập huấn viên về Biến đổi Khí hậu. Nxb Hà Nội.
13. Hội nghị khoa học (2010), Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh.