Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Khu vực Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng các thiên tai nặng nề, hàng năm tỉnh phải đón nhận các đợt nắng nóng, hạn hán, lũ lụt gây tổn hại lớn đến kinh tế - xã hội và cả đa dạng sinh học. Tác động của biến đổi khí hậu như làm nhiệt độ trung bình tăng, chu kỳ sinh khí hậu thay đổi, tổng lượng nhiệt tăng, nhiệt độ tối thấp tăng, tài nguyên nước thay đổi và suy giảm về chất lượng và trữ lượng; thiên tai (bão lụt, lũ quét, hạn hán, sạt lở) xảy ra với cường độ và tần suất cao hơn. Bài báo giới thiệu cơ sở lý luận và kết quả đánh giá, dự báo thách thức, khó khăn do các hiện tượng thiên tai cực đoan gây ra đối với hoạt động kinh tế, xã hội khu vực Nam Trung Bộ. Kết quả cho thấy về tính dễ bị tổn thương, với ngành công nghiệp và xây dựng có tới 60% huyện/thị ở mức thấp và 40% ở mức trung bình; với ngành dịch vụ, 82% huyện/thị đạt mức trung bình, chỉ 2% đạt mức cao và 16% đạt mức thấp. Ngành nông, lâm, thủy sản có tới 91% huyện/thị đạt mức trung bình, 7% ở mức thấp và 2% đạt mức dễ bị tổn thương cao.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Anh Huy, Hoàng Văn Đại (2020), Đánh giá thách thức và khó khăn do các hiện tượng thiên tai cực đoan gây ra đối với hoạt động kinh tế, xã hội khu vực Nam Trung Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 712, 30-41.

Tài liệu tham khảo

1. IPONRE (2009), Vietnam Assessment Report on Climate Change. Hanoi, pp. 110 
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam.
3. Ngô Trọng Thuận (2014), Những thông tin cập nhật về BĐKH. NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội.
4. Heinz Centre (2007), A Survey of Climate Change Adaptation Planning The John Heinz III Centre for Science. Economics and the Environment, Washington DC, October 2007, http://www.heinzctr.org/NEW WEB/PDF/Adaptation Report October 10 2007.pdf. (Accessed 20 January 2008).
5. Schipper, E.L.F., Cigaran, M.P., Hedger, M.M., (2008), Adaptation to climate change: the new challenge for development in the developing world. United Nations Development Programme. 
6. Few, R., Brown, K., Tompkins, E.L., (2011), Public participation and climate change adaptation: avoiding the illusion of inclusion. Climate Policy, 7 (1), 46-59.
7. Chaudhry, P., Ruysschaert, G., (2007), Climate change and human development in Viet Nam. Human Development Report Office Occasional paper, pp. 46.
8. Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Ngọc Sinh (2008), Biến đổi khí hậu và an ninh quốc gia. Báo cáo tại hội thảo “Biến đổi khí hậu toàn cầu và ứng phó của Việt Nam”, Hà Nội 26-29/2/2008.
9. Trần Thanh Xuân, Trần Thục, Hoàng Minh Tuyển (2011), Tác động của Biến đổi khí hậu đến Tài nguyên nước Việt Nam. NXB Khoa học Kỹ thuật.
10. Nguyễn Văn Thắng và cs (2010), Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và đề xuất các giải pháp chiến lược phòng tránh, giảm nhẹ và thích nghi, phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội ở Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Nhà nước thuộc chương trình KC08.13/06-10, Hà Nội.
11. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (2007), Nghiên cứu BĐKH ở Đông Nam Á và đánh giá tác động, tổn hại và biện pháp thích ứng. Hợp tác giữa Viện KH KTTVMT với SEA START RC.
12. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (2008), Dự án “Nghiên cứu tác động của BĐKH ở lưu vực sông Hương và chính sách thích nghi ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Viện KTTVMT thực hiện với sự tài trợ của Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khí hậu Hà Lan (NCAP).
13. Nguyễn Đức Ngữ (2008), Biến đổi khí hậu. NXB Khoa học và Kỹ thuật.