Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ

2Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Nghiên cứu thống kê đánh giá diễn biến dông có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở cho công tác dự báo, cảnh báo chỉ ra thời gian dông xảy ra trong ngày. Nghiên cứu này tập trung phân tích đánh giá dựa trên dữ liệu hai trạm Mộc Hóa, Long An và Mỹ Tho, Tiền Giang với chuỗi số liệu từ 2007-2018.  Hàm phân lớp được áp dụng để đánh giá phục vụ cho dự báo. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra dông tập trung nhiều nhất vào thời điểm từ 13 đến 19 giờ, tần suất xảy ra khung giờ này tại Mộc Hóa, Long An là 57,55% Mỹ Tho, Tiền Giang là 56,19%, thời gian xảy ra trong năm thường tập trung nhiều vào tháng 5, tháng 6 và tháng 10. Việc áp dụng các chỉ số CAPE, SI, LI, KI như là công cụ hỗ trợ đánh giá khẳ năng dông có thể xảy ra. Như vậy, những kết quả này có ý nghĩa nhất định trong việc xác định dông khu vực Nam Bộ đặc biệt là khu vực 2 trạm nghiên cứu.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Đình Quyết, Lê Ngọc Quyền, Trần Thị Thu Uyên (2020), Thống kê đánh giá diễn biến dông tại Mộc Hóa, Mỹ Tho và sử dụng hàm phân lớp để dự báo, cảnh báo dông. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 713, 67-74.

 

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Viết Lành (2002), Nghiên cứu dự báo dông nhiệt vùng Đồng bằng Bắc Bộ trong các tháng nửa đầu mùa hè. Luận án Tiến sĩ Khí tượng, Viện Khí tượng - Thủy văn, Hà Nội

2. Trần Tân Tiến, Nguyễn Đăng Quế (2001), Xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

3. Phan Văn Tân (2003), Các phương pháp thống kê trong khí hậu. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 260 trang.

4. Tajbakhsh, S., Ghafarian, P., Sahraian, F., (2012), Instability indices and forecasting thunderstorms: the case of 30 April 2009. Natural hazards and Earth System Sciences, 12(2), 403-413. 

5. Trần Tân Tiến, Nguyễn Khánh Linh (2004), Dự báo dông cho khu vực Việt Nam bằng chỉ số bất ổn định tính theo kết quả của mô hình ETA. Tạp chí Khoa Học, ĐHQG Hà Nội, 3PT, 90-100.