Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

2Vụ Quản lý dự báo, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Nghiên cứu khảo sát tần suất xuất hiện của các đợt lạnh bất thường trong mùa đông trên khu vực Bắc Bộ dựa trên tiêu chức mức độ giảm nhiệt độ trung bình ngày so với ngưỡng đưa ra (là tổng của nhiệt độ trung bình nhiều năm với độ lệch chuẩn). Kết quả xác định cho thấy tần suất xuất hiện các đợt lạnh bất thường tương đối nhạy với tiêu chí xác định. Tần suất xuất hiện các đợt lạnh cũng nhạy với các hiện tượng El Nino và La Nina. Số lượng các đợt lạnh bất thường thay đổi tùy theo cường độ của các hiện tượng này. Nhìn chung trong năm La Nina có số đợt lạnh bất xuất hiện với tần xuất nhiều hơn năm El Nino (tương ứng là 20 đợt và 7 đợt). Đặc biệt, trong năm La Nina mạnh như năm 2008, 2011 đã xuất hiện các đợt lạnh bất thường với nhiệt độ giảm hơn so với ngưỡng xác định từ 7.0 đến 8.0oC, xuất hiện các cực trị lịch sử về nhiệt độ tối thấp ngày.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Võ Văn Hòa, Lê Thị Thu Hà (2020), Nghiên cứu mối quan hệ giữa số đợt lạnh bất thường với hiện tượng enso trên khu vực bắc bộ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 714, 30-39.

Tài liệu tham khảo

1. Li, C.Y. (1990), Interaction between anomalous winter monsoon in East Asia and El Nino events. Advances in Atmospheric Sciences, 7, 36-46.
2. Phạm Đức Thi (1993), Về mối quan hệ ENSO và nhiệt độ. Tập san Khí tượng Thủy văn.
3. Phạm Vũ Anh (2001), Quan hệ của ENSO với sự biến động của front cực đới tại khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Báo cáo chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp nhà nước về ENSO.
4. Nguyễn Đức Ngữ và cs (2007), Ảnh hưởng của ENSO đến các cực trị nhiệt độ và lượng mưa ở Việt Nam và khả năng dự báo. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cơ bản, Mã số731505.
5. Phan Văn Tân và cs (2010), Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó. Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Nhà nước thuộc chương trình KC08.13/06-10.
6. Võ Văn Hòa, Dư Đức Tiến, Mai Khánh Hưng, Lương Thị Thanh Huyền, Đặng Đình Quân (2020), Thử nghiệm dự báo tổ hợp hạn mùa trường nhiệt độ mùa đông trên khu vực Bắc Bộ dựa trên cách tiếp cận đa vật lý và trung bình trễ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 714, 1-9. Doi: 10.36335/VNJHM.2020(714).1-9.
7. Vo Van, H., Du Duc, T., Mai Khanh, H., Robert Hole, L., Tran Anh, D., Luong Thi Thanh, H., Dang Dinh, Q. (2020), Assessment of Seasonal Winter Temperature Forecast Errors in the RegCM Model over Northern Vietnam. Climate, 8(6), 77. Doi:10.3390/cli8060077.
8. Null, J. (2020), El Nino and La Nina Years and Intensities based on Oceanic Nino index (ONI). https://ggweather.com/enso/oni.htm