Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Biến đổi khí hậu

2Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp thiết đối với phát triển bền vững của nước ta. Nhận thức được vấn đề này, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hoạt động cụ thể nhất là hai chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia phục vụ ứng phó với biến đối khí hậu, quản lý tài nguyên môi trường. Hai chương trình đã đạt được nhiều thành tựu trong giai đoạn 2011-2020, cung cấp các cơ sở khoa học và thông tin phục vụ việc hoạch định chính sách cũng như thực hiện các hành động cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều khoảng trống về tri thức khoa học công nghệ phục vụ cho việc hoạch định chính sách, các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bài báo phân tích, đánh giá những thành tựu đã đạt được, xác định những thiếu hụt về khoa học công nghệ và từ đó, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường cho giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Tuấn Quang, Huỳnh Thị Lan Hương, Nguyễn Xuân Hiển, Trần Văn Trà, Dương Hồng Nhung (2020), Đánh giá những thành quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu,  quản lý tài nguyên và môi trường tại Việt Nam  và định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 714, 40-49.

Tài liệu tham khảo

1. Ban chấp hành Trung ương (2013), Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Việt Nam.

2. Intergovernmental Panel on Climate Change (2013), “Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,” Cambridge.

3. Bộ chính trị (2019), Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị. Việt Nam.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Hà Nội.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ (2011), Quyết định 2630/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: Khoa học công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ (2016), Quyết định 172/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia: Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016), Báo cáo tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015.

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2018), Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020.

9. Văn phòng Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về TNMT & BĐKH (2019), Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Chương trình KHCN-BĐKH/16-20.

10. Chính phủ Việt Nam (2017), Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

11. Chính phủ Việt Nam (2015), Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam.