Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Tóm tắt

Đường đặc tính lòng hồ chứa (quan hệ Z-F-W) được sử dụng trong quá trình điều tiết nuớc trong mùa lũ và phân phối nước trong mùa kiệt. Theo thống kê gần nhất của Tổng cục Thủy lợi thì Việt Nam có khoảng 6636 hồ chứa trong đó có khoảng 474 hồ chứa đã được xác định đường đặc tính và 6162 hồ chứa có đường đặc tính chưa được xác định. Để điều tiết hoặc phân phối nước cho các hồ chứa chưa được xác định đường đặc tính, hiện tại các đơn vị quản lý hồ đang coi như đường đặc tính của nó là tuyến tính theo một đường thẳng từ mực nước chết đến mực nước dâng bình thường. Với cách làm này, kết quả xác định dung tích hồ thường có sai số tương đối lớn nhưng vẫn được sử dụng để vận hành hồ chứa. Ngay cả những hồ chứa đã được xác định đường đặc tính thì bản thân đường đặc tính cũng không còn chính xác do hồ được xây dựng từ lâu, quá trình bồi lắng, xói lở làm thay đổi địa hình lòng hồ, nên chúng cũng cần phải kiểm tra để hiệu chỉnh lại. Bài viết này giới thiệu cách tiếp cận mới của Trung tâm Công nghệ phần mềm Thuỷ lợi trong việc sử dụng ảnh Synthetic Aperture Radar (SAR) Sentinel-1 vào việc xây dựng hoặc hiệu chỉnh lại đường đặc tính hồ chứa cho các hồ có dung tích trên một triệu m3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Quốc Hiệp, Nguyễn Anh Hùng (2019), Cách tiếp cận mới xây dựng đường đặc tính hồ chứa bằng việc sử dụng ảnh viễn thám radar SENTINEL-1. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 706, 10-19.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyen, T.V., Elliott, R.J.R., Strobl, E.A., (2018), Hydropower generation, flood control and dam cascades: A national assessment for Vietnam. Journal of Hydrology, 560, 109-126.

2. Jolk, C., Greassidis, S., Jaschinski, S., Stolpe, H., Zindler, B., (2010), Planning and Decision Support Tools for the Integrated Water Resources Management in Vietnam. Water, 2, 711-725.

3. Jahanshir, M.H., Heidarpour, M., Mousavi, S.F., Haghiabi, A.H., (2009), Derivation of Reservoir’s Area-Capacity Equations. Journal of Hydrologic Engineering, 14, 9.

4. Gao, H., Birkett, C., Lettenmaier, D.P., (2012), Global monitoring of large reservoir storage from satellite remote sensing. Water Resour. Res., 48 (9), W09504.

5. Meyer, F., (2019), The SAR Handbook. UAF & Chief Scientist of Alaska Satellite Facility, 21- 62.