Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, 22 Pasteur, TP Nha Trang, Khánh Hòa

2 Khoa Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP HCM, 236B Lê Văn Sĩ, phường 1, Tân Bình, TPHCM

Tóm tắt

Ninh Thuận là tỉnh hạn hán nhất cả nước, nguồn nước sử dụng của tỉnh hoàn toàn dựa vào dòng chảy trên sông Cái Phan Rang. Đây là lưu vực sông lớn nhất tỉnh Ninh Thuận, tuy nhiên trên lưu vực sông này không có trạm đo lưu lượng liên tục trong nhiều năm, do đó nghiên cứu ứng dụng mô hình toán để khôi phục số liệu dòng chảy là rất cần thiết. Nghiên cứu này kết hợp sử dụng mô hình mưa dòng chảy thông số phân bố MARINE và mô hình sóng động học một chiều phi tuyến mô phỏng kết quả khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Cái Phan Rang. Kết quả nghiên cứu đã tìm được bộ thông số tối ưu và khôi phục dòng chảy ở 15 vị trí khác nhau trên lưu vực sông Cái Phan Rang từ năm 1978 đến 2015 phục vụ tính toán tài nguyên nước và phân vùng thủy văn.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Văn Chanh, Từ Thị Năm, Nguyễn Thị phương Chi (2020), Nghiên cứu khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Cái Phan Rang. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 714, 62-71.

Tài liệu tham khảo

1. Dartus, D., Labat, D. (2008), Assimilation de données variationnelle pour la modélisation hydrologique distribuée des crues à cinétique rapide. Doctorat de l’Université de Toulouse.
2. Chorda, J., Dartus, D. (2005),
Prévision des crues éclair Flash-flood anticipation. Comptes Rendus Geoscience, 337 (13), 1109-1119.
3. Fattah, M.A., Kantoush, S.A., Saber, M., Sumi, T. (2018),
Rainfall runoff Modeling for extrame flash floods in Wadi Samail (Oman). Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B1 (Hydraulic Engineering), 74 (5), I_691-I_696. DOI: 10.2208/jscejhe.74.5_I_691.
4. Garambois, P.A., Roux, H., Larnier, K., Labat, D., Dartusbc, D. (2015),
Parameter regionalization for a process-oriented distributed model dedicated to flash floods. Journal of Hydrology, 525, 383-399.
5. Nguyễn Lan Châu (2006),
Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ lụt phục vụ điều tiết hồ Hòa Bình trong công tác phòng chống lũ lụt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chủ trì, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6. Miller, J.E. (1984),
Basic Concepts of Kinematic-Wave Models. U.S. Geological Survey Professional, pp. 1302.
7. Bùi Văn Chanh, Trần Ngọc Anh, Lương Tuấn Anh (2017).
Phát triển mô hình sóng động học một chiều phi tuyến cho mạng lưới sông và ứng dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Dinh Ninh Hòa. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 684, 41-45.
8. Bùi Văn Chanh, Trần Ngọc Anh, Lương Tuấn Anh (2016),
Mô phỏng dòng chảy trong sông bằng sóng động học một chiều phi tuyến. Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32 (3S), 14-19.
9. Techow, V., Maidment, D.R., Mays, L.W. (1988),
Applied Hydrology, New York: McGrawHill.