Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Biến đổi khí hậu; tcongnguyen90@gmail.com;
2Tổng cục Khí tượng Thủy văn; tdung117@gmail.com

Tóm tắt

Theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), Việt Nam cam kết cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 bằng nguồn lực trong nước và có thể cắt giảm 25% nếu có sự hỗ trợ tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực của quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác đa phương, song phương và thực hiện các cơ chế trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Cơ chế tín chỉ chung JCM là ví dụ điển hình cho hoạt động hợp tác tiếp cận theo Điều 6.2 trong Thỏa thuận Paris, quy định về việc trao đổi nỗ lực giảm nhẹ quốc tế (ITMO). Bài báo sẽ cung cấp thông tin và đánh giá tình hình thực hiện Cơ chế JCM tại Việt Nam, cũng như phân tích mối liên hệ giữa Cơ chế JCM và Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Từ đó, kết quả của bài báo sẽ cung cấp cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo sự chuẩn bị tiến tới triển khai các cơ chế mới trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, góp phần giúp Việt Nam đạt được cam kết quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Công, N.T; Dũng, T.T. Đánh giá tình hình thực hiện Cơ chế tín chỉ chung JCM tại Việt Nam: Kinh nghiệm để tiến tới triển khai Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 715, 49-58.

Tài liệu tham khảo

1. The Joint Crediting Mechanism (JCM). Avaliable online: https://www.jcm.go.jp/.
2. Global Environment Centre Foundation (GEC). Avaliable online: http://gec.jp/jcm/.
3. Global Environmental Centre Foundation. Guidelines for Submitting Proposals, 2019, Avaliable online: http://gec.jp/jcm/jp/kobo/h31/mp/(tentative)2019_Guidelines_for_Submitting_Prop
osals.pdf.
4. New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). Avaliable online: https://www.nedo.go.jp/english/publications_reports_index.html.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), 2015. 
6. Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trang online: https://unfccc.int/process–and–meetings/the–paris–agreement/the–paris–agreement.
7. Asadnabizadeh, M. Development of UN Framework Convention on Climate Change Negotiations under COP25: Article 6 of the Paris Agreement perspective. Open Political Sci. 2019, 2, 113–119. https://doi.org/10.1515/openps–2019–0012.
8. ADB. Decoding Article 6 of the Paris Agreement. 2018, Publication Stock No. TIM189218–2, pp. 132. http://dx.doi.org/10.22617/TIM189218–2.
9. Müller, B.; Michaelowa, A. How to operationalize accounting under Article 6 market mechanisms of the Paris Agreement. Clim. Policy 2019, 19, 1–8. https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1599803.

10. Bản ghi nhớ hợp tác về Tăng trưởng các–bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản, 2013. Trang online: https://www.jcm.go.jp/rules_and_guidelines/histories/41/JCM_VN_bilateral_document.pdf.

11. Bản ghi nhớ hợp tác về Tăng trưởng các–bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản, 2017. 
12. Thông tư 17/2015/TT–BTNMT ngày 06/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế JCM, 2015. Trang online: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1& _page=77&mode=detail&document_id=179864