Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững; hnkhac@hunre.edu.vn;
2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;
3Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; haitran84@gmail.com;

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay đang gián tiếp và trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, nông nghiệp đặc biệt tới các quốc gia ven biển. Công tác nuôi trồng thủy sản (NTTS) tại các vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (BB–BTB) đóng vai trò chủ đạo đến thu nhập và lương thực quốc gia. Do đó, việc nhận định đánh giá tình hình phát triển của NTTS tại các khu vực trên dưới các tác động của BĐKH sẽ vô cùng cấp thiết để tìm ra các mô hình chiến lược phát triển ngành đồng thời nhân rộng các mô hình thích ứng này cho các vùng ven biển trên cả nước. Dữ liệu nước biển dâng (NBD) và thực trạng NTTS được tổng hợp nhằm đánh giá nguy cơ tác động của BĐKH đến NTTS cho BB–BTB. Kết quả tính toán 2 kịch bản NBD 50 cm và NBD 100 cm cho thấy nguy cơ ngập rất cao (hơn 50%) cho các vùng NTTS, đặc biệt là các tỉnh Bắc Bộ như Nam Định, Thái Bình và tỉnh Thừa Thiên Huế. Các tỉnh Bắc Trung Bộ có diện tích NTTS ít bị ảnh hưởng hơn so với vùng Bắc Bộ. Các mô hình NTTS thông minh dần được triển khai nhằm thích ứng với BĐKH tại 11 tỉnh thành đang cho thấy bước đầu hiệu quả và những cải thiện đáng kể trong công tác phát triển NTTS.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Khắc, H.N; Hải, T.T.T. Tác động của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến vùng nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tạp chí Khí tượng thủy văn 2020, 715, 68-77.

Tài liệu tham khảo

1. Perry, A.L.; Low, P.J.; Ellis, J.R.; Reynolds, J.D. Climate change and distribution shifts in marine fishes. Sci. 2005, 308, 1912–1915. https://doi.org/10.1126/science.1111322.

2. Brierley, A.S.; Kingsford, M.J. Impacts of climate change on marine organisms and ecosystem. Curr. Biol. 2009, 19, R602–R614.

3. Cheung, W.W.W.L.; Lam, V.W.Y.; Sarmiento, J.L.; Kearney, K.; Watson, R.; Zeller, D.; Pauly, D. Large‐scale redistribution of maximum fisheries catchpotential in the global ocean under climate change. Glob. Change Biol. 2010, 16, 24–35. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.01995.x

4. Seggel, A.; de Young, C. Climate change implications for fisheries and aquaculture, Summary of the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016.

5. Harmeling, S. Global climate risk index 2012: Who suffers most from extreme weather events? Weather–related loss events in 2010 and 1991 to 2010. Bonn, Germany: Germanwatch; 2012, pp. 28.

6. De Silva, S.S.; Soto, D. Climate change and aquaculture: potential impacts, adaptation and mitigation. In: Cochrane K.,C. De Young, D. Soto and T. Bahri (eds.), Climate change implications for fisheries and aquaculture: overview of current scientific knowledge, FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 530, FAO, Rome, 2009, pp.156–212.

7. Kam,  S.P.;  Badjeck,  M.C.;  Teh,  L.;  Tran,  N.  Autonomous adaptation to climate change by shrimp and catfish farmers in Vietnam’s Mekong River delta. WorldFish, Penang, 2012.

8. Badjeck, M.C.; Allison, E.H.; Halls, A.S.; Dulvy, N.K.;. Impacts of climate variability and change on fishery–based livelihoods. Mar. Policy 2010, 34, 375–383. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.08.007.

9. Quyen, C.L. Study on climate change impacts on brackish water shrimp farming in coastal areas of Thanh Hoa province, Viet Nam. Doctor thesis, Hanoi 2016, pp.12.

10. Wood, C.M.; McDonald, D.G. Global warming: implications for fresh water and marine fish. Cambridge, UK. Cambridge University Press, 1997, pp. 425.

11. Jobling, M. Temperature and growth: modulation of growth rate via temperature change. In C.M. Wood, & D.G. McDonald, eds. Global warming: implications for fresh water and marine fish, Cambridge, UK. Cambridge University Press, 1997, pp. 225–253.

12. Rombough, P.T. The effects of temperature on embryonic and larval development. In C.M. Wood & D.G. McDonald, eds. Global warming: implications for fresh water and marine fish. Cambridge, UK. Cambridge University Press, 1997, pp. 177–223.

13. Van der Kraak, G.; Pankhurst, N.W. Temperature effects on the reproductive performance of fish. In C.M. Wood & D.G. McDonald, eds. Global warming: implications for fresh water and marine fish. Cambridge, UK. Cambridge University Press, 1997, pp. 159–176.

14. Sharp, G.D. Future climatic change and regional fisheries: a collaborative analysis. Rome. FAO. FAO Fisheries Technical Paper, No. 452, 2003, pp. 75.

15. Handisyde, N.T.; Ross, L.G.; Badjeck, M.C.; Allison, E.H. The effects of climate change on world aquaculture: a global perspective. Final Technical Report, DFID Aquaculture and Fish Genetics Research Programme, Stirling Institute of Aquaculture, Stirling, U.K. 2006, pp. 151. Available online: https://pdfs.semanticscholar.org/6626/1bf2b8624c4d1d2d9431f2067bbbf93780c0.pdf.

16. Hanh, P.T.T.; Furukawa, M. Impact of sea level rise on coastal zone of Vietnam, Bulletin–College of Science University of the Ryukyus, 2007, 84, pp. 45.

17. Dasgupta, S.; Laplante, B.; Meisner, C. et al. The impact of sea level rise on developing countries: a comparative analysis. Clim. Change 200993, 379–388. https://doi.org/10.1007/s10584–008–9499–5.

18. Hoang, N.V. Viet Nam’s catfish and marine shrimp production: an example of growth and sustainability issues. Aquacul. Asia Pac. 2007, 3, 36–39.

19. How, Thu L. 2008. Adapting to global warming. Outlook, Viet Nam News Monthly Publication, 2008, 51, 8–11.

20. IPCC. Climate change 2014: synthesis report. Inter–Governmental Panel on Climate Change, 2014. Available online: https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/.

21. Nghị quyết số 25/2015/NQ–HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phổ về việc thông qua Quy họach phát triển kinh tế thủy sản cùa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016–2025, định hướng đến năm 2030, 2015.