Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; nu.htt@hcmunre.edu.vn; dtvu@hcmunre.edu.vn; phunglv@hcmunre.edu.vn; ctvan@hcmunre.edu.vn

 

Tóm tắt

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được xác định là trung tâm kinh tế, trung tâm giao dịch quốc tế và du lịch của nước ta với quá trình đô thị hóa nhanh kéo theo nhiều hệ lụy về cơ sở hạ tầng, trong đó vấn đề ngập lụt đô thị là một trong những vấn đề nhức nhối nhất. Lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè thuộc 7 quận của TPHCM là một trong những nơi có mức độ ngập cao. Nghiên cứu đã ứng dụng Mô hình SWMM để mô phỏng quá trình sản sinh dòng chảy từ mưa và quá trình tiêu thoát nước mưa trên lưu vực, từ đó đề xuất các giải pháp giảm ngập. Kết quả nghiên cứu cho thấy giải pháp hồ điều hòa có tính hiệu quả hơn so với giải pháp cải tạo mặt phủ đô thị. Các kịch bản cho thấy chỉ với 186 ha diện tích hồ điều hòa có thể cơ bản xóa ngập cho khu vực Văn Thánh thuộc lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nữ, H.T.T.; Vũ, D.T.; Phùng, L.V.; Văn, C.T. Mô phỏng mức độ ngập và đề xuất giải pháp thoát nước chống ngập cho khu vực Văn Thánh – thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 716, 12-25. 

Tài liệu tham khảo

1. Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM. Giải pháp hạn chế tình trạng ngập lụt tại TP.HCM và tình hình biến đổi khí hậu trong tương lai. 2017. Trang online: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/do–thi–xanh/giai–phap–han–che–tinh–trang–ngap–lut–tai–tphcm–va–tinh–hinh–bien–doi–khi–hau–trong–tuong–lai–1031.html

2.Dũng, Đ.Đ.; Anh, N.N.; Hà, Đ.T. Đánh giá biến động tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai và vùng phụ cận. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 2014, 47, 1–9.

3.Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Báo cáo tình hình sụt lún khu vực TP.HCM và ĐBSCL, 2016. Trang online: https://baotainguyenmoitruong.vn/bao–cao–tinh–hinh–sut–lun–khu–vuc–tp–hcm–va–dbscl–246240.html

4.Trường, T.V. Nhìn lại bài toán ngập lụt Thành phố Hồ Chí Minh, 2018. Trang online: https://ashui.com/mag/tuongtac/phanbien/14844–nhin–lai–bai–toan–ngap–lut–thanh–pho–ho–chi–minh.html

5. Nữ, H.T.T. Nghiên cứu giải pháp thoát nước chống ngập cho lưu vực rạch Văn Thánh Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Đại học Bách Khoa TP.HCM, 2010.

6. Dresser, C.; McKee International. Nghiên cứu khả thi và thiết kế sơ bộ dự án Thoát nước Tp.HCM Lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Tài liệu báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn thiết kế khả thi thuộc dự án Thoát nước TP.HCM lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, 1999.

7. Điềm, N.V.; Sơn, H.T. Mô hình tính toán thoát nước mưa cho những đô thị trong vùng bị ảnh hưởng thủy triều. Trường đại học Bách Khoa TP HCM, 2002.

8. Hiếu, T.V. Nghiên cứu phương pháp phân vùng ngập và thoát nước đô thị nội thành TP.HCM (2000–2002). Báo cáo tổng kết đề tài Phân viện Khí tượng Thủy văn và BĐKH.

9. Vấn, T.C. Quy hoạch thủy lợi phục vụ tìm kiếm giải pháp chống ngập lụt cho TP. Hồ Chí Minh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, 2008.

10. Boyd, J.M.; Bufill, M.C.; Knee, R.M. Pervious and impervious runoff in urban catchments. Hydrol. Sci. J. 1993, 38, 463–478.

11. Zhou, Q.; Yang, X.; Melville, M.D. A GIS network model for sugarcane field drainage management (1996), School of Geography, University of New South Wales Sydney 2052, Australia. Proceedings of 8th Australasian Remote Sensing Conference, 25–29 March 1996, Canberra, 1996, 2, 366–372.

12. O'Loughlin, G.; Huber, W.; Chocat, B. (1996), Rainfal – runoff process and modeling. J. Hydraul. Res. 1996, 34, 733–751.