Tác giả

Đơn vị công tác

Viện Nghiên cứu Hải sản; nvhuong0509@gmail.com; nhminh10@gmail.com; bthungrimf@gmail.com; vurimf@gmail.com

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; ctvan@hcmunre.edu.vn

* Tác giả liên hệ: nvhuong0509@gmail.com; Tel: +84–0982513247

Tóm tắt

Sự xuất hiện của các dải front nhiệt ở biển Việt Nam phụ thuộc vào sự hoạt động của hệ thống gió mùa đông bắc và tây nam. Trong mùa gió đông bắc, ở vịnh Bắc Bộ tồn tại dải front gần như chạy song song với đường đẳng sâu 50 m, mạnh nhất ở khu vực gần Bạch Long Vĩ và phía bắc Đèo Ngang, gradient nhiệt bề mặt tại khu vực này ≥ 0,2 oC/10km. Ở vùng biển Nam Trung Bộ tổn tại một dải front nằm ở ngoài khơi Trung Bộ dọc theo kinh tuyến 110,0oE từ khu vực biển Đà Nẵng đến đảo Phú Quý và ở khu vực cửa vịnh Thái Lan hình thành một dải front ở gần khu vực ngoài khơi vùng biển Cà Mau. Mùa gió tây nam, ở khu vực ngoại vi trung tâm hoạt động nước trồi Nam Trung Bộ tồn tại một dải front kéo dài từ phía bắc Vũng Tàu đến Khánh Hòa với gradien ngang của nhiệt độ và độ muối rất lớn. Bên cạnh đó, ở khu vực phía bắc tâm hoạt động nước trồi ngoài khơi Đèo Ngang–Quảng Bình là dải chồng lấn của khối nước nhạt lợ (T = 28,0–31,0 oC, S < 33,0‰) khu vực ven bờ tây Vịnh Bắc Bộ và khối nước ngoài khơi có nhiệt độ thấp, độ muối tương đối cao (T = 27,0–28,0 oC,  S = 33,0–34,0‰). Kết quả nghiên cứu ngư trường khai thác cá cho thấy, khu vực có sản lượng cá khai thác cao thường tập trung ở khu vực gần các dải fornt này hoặc gần khu vực có gradien nhiệt độ ≥ 0,05o/10km ở các vùng biển vịnh Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hướng, N.V.; Minh, N.H.; Hùng, B.T.; Vụ, T.V.; Văn, C.T. Nghiên cứu phân bố front nhiệt độ nước biển tầng mặt ở biển Việt Nam phục vụ dự báo ngư trường khai thác hải sản. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 719, 66-75.

Tài liệu tham khảo

1. Cornillon, P. SST fronts of the Pacific coastal and marginal seas. Pac. Oceanogr2003, 1, 90–113.
2. Wang, D.; Liu, Y.; Qi, Y.; Shi, P. Seasonal variability of thermal fronts in the northern South China Sea from satellite data. Geophys. Res. Lett. 2001, 28, 3963–3966. https://doi.org/10.1029/2001GL013306.
3. Bakun, A. Fronts and eddies as key structures in the habitat of marine fish larvae: Opportunity, adaptive response and competitive advantage. Sci. Marina 2006, 70, 105–122.
4. Belkin, I.M.; Cornillon, P.C.; Sherman, K. Fronts in large marine ecosystems. Prog. Oceanogr. 2009, 81, 22, 3–236. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2009.04.015.
5. Belkin, I.M.; Cornillon, P.C.; Sherman, K. Fronts in the World Ocean’s Large Marine Ecosystems. International Council for the Exploration Theme Session D: Comparative Marine Ecosystem of the Sea (ICES), 2007, 21, pp. 33.
6. Bộ, Đ.N.V. Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài KC.09.14/06–10 "Ứng dụng và hoàn thiện quy trình công nghệ dự báo ngư trường phục vụ khai thác hải sản xa bờ", Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia: Hà Nội, 2010.
7. Tố, L.Đ., Báo cáo tổng kết đề tài “Luận chứng khoa học cho việc dự báo biến động số lượng và phân bố nguồn lợi cá”, Chương trình Nghiên cứu biển cấp Nhà nước, 1995.
8. Cayula, J.F.; Cornillon, P. Multi–Image Edge Detection for SST Images. J. Atmos. Oceanic Technol1995, 12, 173–191.
9. Chang, Y., et al., Fine–scale sea surface temperature fronts in wintertime in the northern South China Sea. Int. J. Remote Sens. 2010, 31, 4807–4818.
10. Ullman, D.; Cornillon, P. Evaluation of Front Detection Methods for Satellite–Derived SST Data Using In Situ Observations. J. Atmos. Oceanic Technol2000, 17, 1667–1675.
11. Sản, B.T. Nguồn lợi Thủy sản Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 1996, pp. 616.
12. Nghĩa, N.V. and V.V. Hà, Trữ lượng và phân bố của một số nhóm nguồn lợi ở biển Việt Nam giai đoạn 2011–2015. Nhà xuất bản Nông nghiệp (Tuyển tập các công trình nghiên cứu tiêu biểu giai đoạn 2011–2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), 2017.
13. Scripps Institution of Oceanography. Scientific result of Marine investigation of the Sount China Sea and Gulf of Thailand 1959–1961. La Jolla, CA: University of California, Scripps Institution of Oceanography, 1961, pp. 198.
14. Tố, L.Đ. Hải Dương Học Biển Đông. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 1999