Tác giả

Đơn vị công tác

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Tóm tắt

Nguồn nước cung cấp chủ yếu cho lưu vực sông Cái Nha Trang là nước mưa. Theo tính toán phân phối dòng chảy, nguồn nước trong mùa khô chỉ chiếm khoảng 35% dòng chảy năm. Tuy nhiên, nhu cầu dùng nước trong thời kỳ này rất cao, chiếm dêh 65% lượng nước dùng trong năm. Vì vậy, nghiên cứu nguồn nước cũng như đánh giá khả năng cung cấp nước trên lưu vực sông Cái Nha Trang đóng vai trò quan trọng, giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo sử dụng nguồn nước trong sản xuất, sinh hoạt, phát triển kinh tế hợp lý, giảm thiểu tác hại do thiếu nước gây ra.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thân Văn Đón (2005), Tính toán khả năng cấp nước trong mùa khô lưu vực sông Cái Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí khí tượng thủy văn, 532, 27-32.

Tài liệu tham khảo

  1. Phạm Ngọc Toàn - Phan Tất Đắc. Ẵ7ỉỉ /ỉận Việt Nam, năm 1975.
  2. Nguyễn Đức Ngữ. Tìm hiểu về hạn hán và hoang mạc hoá, năm 2002.
  3. Đặng Ngọc Vinh. Quy hoạch phát triển và bảo vệ tài nguyên, nước liai vực sông Cái Nha Trang - sông Cái Ninh Hoà tỉnh Khánh Hoà, năm 2002
  4. Cục thống kê Khánh Hoà. Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hoà, năm 2002.
  5. Nguyễn Hữu Hồ. Đặc điểm Khí hậu Thủy vân tỉnh Khánh Hoà, năm 2003.
  6. Thiệu Quang Tân. Bổ sung cơ sở dữ liệu và công bố đặc điểm Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Yên, năm 2004.