Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường 

2Viện Khí tượng thủy văn

Tóm tắt

Bão là hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Việc quan trắc, theo dõi, cảnh báo và dự báo chính xác bão giúp cho việc phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do bão gây ra là rất cần thiết. Tuy nhiên, để dự báo tốt, cần phải hiểu rõ cấu trúc, cơ chế vật lý, đặc điểm hoạt động bão. Việc nghiên cứu các dặc điểm vê cường độ, quy luật tiến triển cũng như sự di chuyển của bão sẽ giúp ích cho việc tìm ra các đặc điểm hoạt động trong quá trình tiến triển của lìó nhằm góp phần nâng cao độ chính xác trong dự báo bão.

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu và các kết quả quan trắc về bão nói chung và về cấu trúc bão nói riêng bằng nhiều phương pháp và các thiết bị khác nhau. Bài báo này sẽ trình bày một số vấn đề về khả năng và các kết quả nghiên cứu cấu trúc bão trên cơ sở các thông tin của ra đa.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Duy Bình, Tạ Văn Đa (2005), Nghiên cứu cấu trúc bão trên cơ sở các thông tin ra đa thời tiết. Tạp chí khí tượng thủy văn, 540, 8-16.

Tài liệu tham khảo

  1. Robert H. Simpson and Herbert Richl. The Hurricaneand its impact. Copying by Loaisiana State University Press. 1981.
  2. Raghavan s. (India Meteorological Department). Structure of Tropical cyclone as seen by radar. Report No. TCP-19. WMO. ThaiLand, 1983.
  3. Holland G.J. Tropcal cyclone intensity and structure. WMO Tropical Meteorology Research Programme Commission For Atmospheric Sciences. Report No. 59. 21 - 30 April 1998.
  4. Russ Elsberry (USA). Tropical cyclone structure and structure change. WMO Tropical Meteorology Research Programme Commission For Atmospheric Sciences. Report No. 67. 3 - 12 December 2002.
  5. Trần Duy Bình. Đề tài hợp tác Việt - Xô số 3 giai đoạn 1991 -1993. Nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc MEZO của bão và các quy luật trong sự phát triển của chúng. Hà Nội, 1993.
  6. Trần Duy Bình. Nghiên cứu bão và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bằng phương pháp ra đa (Đề tài số 6 hợp tác Việt - Nga). Hà Nội, 1993.