Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Vũ Anh (2007), Nguồn gốc synop của bão và áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Nam Á. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 564, 1-6. 

Tài liệu tham khảo

1.  H.Riehl: On the formation of typhoons. J.Met., vol 5(6), Dec. 1948.

2. E.Palmen A riview of knowledge on the formation and development of tropical cyclones. Bur. of Met. Melbourne, Dec. 1956. Proc, of the tropical cyclone symposium, Bisbane, Dec. 1956.

3. W.M.Gray: Global view of the origin of tropical disturbanes and storms. Mo. Wea. Rev. Vol 96(10) Oct. 1968.

4. M. Yanai: A detailed analysis of typhoon formation. J. Met. Soc. of Japan Vol. 39(4), Aug. 1966.

5. R.w. Fett: Upper level structure of the formative tropical cyclon Mo. Wea. Rev. Vol 94(1) Jan. 1966.

6. R.c. Gentry: Historical survey and climatology of hurricanes and tropical storms. Proc, of the Inter-regional seminar on tropical cyclones, Tokyo Jan. 1962. Technical report No.21, Japan Met. Agency, 1963.

7. J.F.Gabites: The origin of tropical cyclones. Proc, of the Inter-regional seminar on tropical cyclones, Tokyo Jan. 1962. Technical report No.21, Japan Met. Agency, 1963.

8. Tanabe: Low latitude analysis at formative stage of typhoons In 1962. Kishocho Kemkya Jiho, Vol. 15(6), Tokyo, 1963.

9. J. c. Sadler: On the origin of tropical vortices. Proc, of the Working panel on Tropical Dynamic Meteorology Aug. 1967. Navy Weather Research Facility. Nov. 1967.

10. N.L.Frank: Synoptic case study of tropical cyclogenesis utilizing Tiros data. Mo. Wea. Rev. Vol 91(8) Aug. 1963.

11. J.C.Sadler: The tropical apper tropospheric trough as a secondary source of typhoones and a primary souce of trade wind disturbances. HIG. Rept. 67-12, Hawaii Institute of Geophysics Mar. 1967,

12. T.N.Carlson: Structure of a steady-state cold low. Mo. Wea. Rev. Vol 95(11) Nov. 1967.

13. G.D.Atkinson: Forecasters' guide to tropical Meteorology. USAF, Apr.1971,

14. Đặc điểm KTTV 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. TTDBKTTVTW