Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện KTTV & MT phía Nam

Tóm tắt

Sông Bé là nhánh sông lớn nhất nhập lưu vào sông Đồng Nai, có địa hình thuận lợi cho vỉệc xây dựng công trình thủy điện. Hiện đã khai thác 3 bậc thang với các công trình thủy điện: Thác Mơ (hoạt động năm 1994), Cần Đơn (hoạt động tháng 11/2003), Sroc Phu Miêng (hoạt động cuối năm 2006) và công trình hồ chứa Phước Hòa (dự kiến hoàn thành cuối năm 2010). Công trình Thác Mơ đi vàọ hoạt động đã điều tiết dòng chảy trên sông Bé theo chiều hướng có lợi: làm tăng dòng chảy cho hạ lưu vào mùa cạn và cắt giảm dòng chảy trong mùa lũ.

Bài báo này trình bày những thay đổi của các đặc trưng dòng chảy ở hạ lưu sông Bé sau khi có công trình thủy điện Thác Mơ.

 

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Thị Phương (2007), Sự thay đổi các đặc trưng dòng chảy ở hạ lưu sông Bé sau khi có công trình thuỷ điện thác Mơ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 564, 38-42. 

Tài liệu tham khảo

1. Bộ NN&PTNT- Phân viện khảo sát quy hoạch thủy lợỉ Nam Bộ (2002) Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Bé “

2. Công ty Tư vấn Xây Dựng điện 2 (1998). Đánh giá tác động môi trường công trình thủy điện Cần Đơn.

3. Công ty Tư vấn Xây Dựng điện 2 (2003) Nghiên cứu khả thi (báo cáo bổ sung) Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng trên sông Bé.

4. Công ty Tư vấn Xây dựng điện 2- (2003). Thiết kế kỹ thuật Công trình thủy điện Sroc Phu Miêng, Quyển 1.1 Khí tượng Thủy văn.

5. Hoàng Hưng (1995) Ảnh hưởng của công trình thủy điện Trị An đến chế độ thủy văn vùng hạ du.

6. Hoàng Hưng (2005) Giáo trình Quản lý và sử đụng hợp lý Tài nguyên nước, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia.

7. Trung tâm công nghệ xử lý môi trường, Bộ Quốc phòng (1998). Báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình thủy điện Thác Mơ.