Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2Cơ quan khoa học công nghệ Đất - Biển Nhật Bản (JAMSTEC)

Tóm tắt

Bản đồ độ cao địa hình số DEM (Digital Elevation Map) là một công cụ hữu ích phục vụ bài toán khảo sát vị trí lắp đặt trạm ra đa thời tiết. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng DEM của SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) độ phân giải 90m để tinh toán che khuất địa hình cho các tia quét ở các góc nâng khác nhau của ra đa. So sánh với các đo đạc thực tế tại vị trí Núi Quyết, thành phố Vinh cho thấy sự tin cậy của các tinh toán sử dụng DEM. Mức độ bị che khuất địa hình của mạng lưới các trạm ra đa thời tiết hiện tại của Việt Nam cũng được đề cập đến.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngô Đức Thành, Hideyuki Kamimera (2010), Sử dụng bản đồ độ cao địa hình số trong bài toán quy hoạch mạng lưới ra đa thời tiết của Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 600, 34-39

Tài liệu tham khảo

1. Aguado, F. (2005): The Spanish weather radar network. 32nd Conference on Radar Meteorology. Albuquerque, New Mexico, USA.

2. Bech, J., B. Codina, J. Lorente and D. Bebbington (2003): The Sensitivity of Single Polarization Weather Radar Beam Blockage Correction to Variability in the Vertical Refractivity Gradient. J. Atmos. Oceanic Technol., 20, 845-855.

3. Huuskonen, A., L. Delobbe, B. Urban (2010): News on the European Weather Radar Network (OPERA). The sixth European conference on radar in meteorology and hydrology.

4. Minciardi, R., R. Sacile, F. Siccardi (2003): Optimal Planning of a weather radar network. J. Atmos. Oceanic Technol. , 20, 1251-1263.

5. Sired, o. (2006): Turkish state Meteorological Service. Radar Network Feasibility Studies. TECO-2006 - WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments and Methods of

Observation, Geneva, Switzerland.