Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Cao không

 

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu một vài thông tin cơ bản về Ra đa thời tiết trên thế giới và ở Việt Nam. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số ý kiến về việc lựa chọn công nghệ Ra đa cho mạng lưới ra đa thời tiết ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phùng Quang Tĩnh (2010)Một số vấn đề về lựa chọn công nghệ cho mạng lưới Rađa thời tiết ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 600. 46-50.

Tài liệu tham khảo