Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ; pvchien@gmail.com; phuonglinhdo5@gmail.com; thelongol@gmail.com; tuanm18db@gmail.com; nvkhanhkttv@gmail.com;

* Tác giả liên hệ: phuonglinhdo5@gmail.com; Tel: +84–978760850

Tóm tắt

Bài báo này là kết quả nghiên cứu xây dựng phương án dự báo lũ Tiểu mãn dựa vào phân loại các hình thế thời tiết gây lũ và phân tích quan hệ mưa lũ, bộ số liệu đưa vào xây dựng phương án từ năm 1978 đến 2019 cho kết quá khá tốt. Kết quả xây dựng phương án sẽ hỗ trợ cho các dự báo viên trong quá trình tác nghiệp dự báo khả năng xuất hiện lũ Tiểu mãn khu vực Trung Trung Bộ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đây là một phương án hiệu quả phục vụ tốt cho công tác dự báo nghiệp vụ trong tương lai.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Chiến, P.V.; Linh, Đ.T.P.; Long, N.T.: Tuấn, N.M.; Khánh, N.V.  Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo lũ Tiểu mãn dựa vào hình thế thời tiết gây mưa lũ khu vực Trung Trung Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021721, 46-53.

Tài liệu tham khảo

1. Cát, V.M. Đánh giá rủi ro thiên tai do lũ lụt lưu vực sông Dinh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 717, 1–10.

2. Hòa, T.Q. Nghiên cứu xây dựng công nghệ nhận dạng lũ sông Hồng phục vụ điều hành hồ Hòa Bình. Báo cáo tổng kết Đề tài cấp Bộ, 1992.

3. Sơn, N.T. Đặc điểm lũ tiểu mãn sông ngòi Bắc–Trung Bộ và các biện pháp phòng chống. Báo cáo tổng kết Đề tài cấp Bộ, 1993.

4. Sơn, N.H. Đánh giá vai trò của các hình thế thời tiết gây mưa lũ ở lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế–giai đoạn 1976–2013. Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM 2014, 61, 34–43.

5. Giáo trình Dự báo Thủy văn, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

6. Giáo trình dự báo thủy văn, Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội, 2003.

7. Giáo trình Thủy văn Công Trình, Đại học Thủy lợi, 2008.

8. Long, V.Đ. Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho các sông chính ở Quảng Bình, Quảng Trị. Báo cáo tổng kết Đề tài cấp bộ, 2014.