Tác giả

Đơn vị công tác

1Vụ Khoa học Kỹ thuật - Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngô Trọng Thuận (2003), Xói lở bờ trên một số sông ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 505, 1-5.

Tài liệu tham khảo

1. Lê Ngọc Bích, Nguyên Đức Vượng. Nghiên cứu diễn biến lòng sông Cửu Long khu vực giáp ranh giữa triều sông và triều biển, đoạn Sa Đéc - Mỹ Thuận - Vĩnh Long - Cái Bè, Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học cơ học thủy khí với môi trường - cơ học thủy khí và phòng chống thiên tai, Hà Nội, 2000.

2. Bùi Nguyên Hồng. Nghiên cứu hiện tượng xói lở cục bộ bờ vùng hạ lưu sông và biện pháp chính trị, Luận án tiến sĩ KHKT, Hà Nội, 1996.

3. Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội. Động lực học sông ngòi, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 1981.’

4. Ngô Trọng Thuận. Xác định kích thước lòng sông ổn định, Tạp chí Khí tượng thủy văn tháng 1- 2002.

5. Viện nghiên cứu khoa học thủy lợi Nam Bộ. Đề cương kỹ thuật dự án phòng chống sụt lở sông Tiền - sông Hậu, Tp. Hồ Chí Minh, 1995.

6. Viện Khoa học thủy lợi. Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ sông Hồng, sông Thai Bình, Hấ Nội, 2001.

7. K.v. Grisanhin. Độ ổn định của lòng sông và các sóng động lực,- Tuyển tập các công trình số 190, NXB KTTV, Lêningrat, 1972. (tiếng Nga). ’

8. Thành Phong- Thái Công. Khai thác cát lậu trên sông Sài Gòn,- Một nguyên nhân gây sạt lở và ô nhiễm. Báo Lao Động tháng XI-2002.

9. Huy Trụ- Nguyễn Dũng. "Sa Tặc" ở sông Lèn. - Báo Đại đoàn kết 5-11-2002.