Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

2Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Ở Việt Nam hiện nay, mặc dù đã có một số các mô hình dự báo bão đang được nghiên cứu và thử nghiệm chạy nghiệp vụ tương đối thành công, dự báo đường đi và cường độ của bão vẫn đang còn là một vấn đề khoa học và thực tiễn quan trọng cần được quan tâm. Trên thực tế, mỗi mô hình dự báo của ta đều có những ưu điểm và tồn tại nhất định, tương ứng với hiệu quả và tính khả thi của chúng trong điều kiện thông tin và thiết bị hiện có tại Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu và áp dụng các mô hình dự báo bão khác nhau nhằm tăng cường thông tin trợ giúp dự báo bão nghiệp vụ và nâng cao hiểu biết về các cơ chế động lực ảnh hưởng tới chuyển động và phát triển của bão là cần thiết.

Bải báo này trình bày việc nghiên cứu sử dụng mô hình nước nông 3 lớp (ký hiệu là SWM3 ) để dự báo bão. Phần 1 điểm qua tình hình dự báo bão bằng các mô hình số trị hiện nay ở Việt Nam. Phần 2 giới thiệu các đặc điểm chính của SWM3. Phương pháp áp dụng SWM3 cho số liệu thực để dự báo nghiệp vụ được trình bày kỹ trong phần 3. Cuối cùng, phần 4 là kết quả bước đầu dự báo thử nghiệm.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Công Thành, Kiều Thị Xin (2003), Thử nghiệm dự báo quĩ đạo bão trên biển Đông  bằng mô hình nước nông ba lớpTạp chí Khí tượng Thủy văn, 516, 1-6.

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Ngọc Thắng, Nguyễn Chi Mai. Nghiên cứu thử nghiệm mô hình số trị Dengler về chuyển động của xoậy thuận nhiệt đới mô phỏng cho trường hợp 1 lớp hoạt động - Tập san Khí tượng Thủy văn, số 12 (456), 1998.

2. Nguyễn Thị Minh Phưong. Áp dụng một mô hình thuỷ động chính áp có ban đầu hoá xoáy cho dự báo đường đi của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên vùng biển Đông.- Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Khoa học, Công nghệ dự báo lần thứ 5(1996-2000), tập I, tr. 195-202, 2000.

3. Phan Văn Tân và Nguyễn Văn Sáng. Mô hình chính áp WBAR và khả năng ứrig dụng dự báo bao khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và biển Đông.- Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 6(498), tr. 27-33, 2002.

4. Trần Ngọc Minh, ứng dụng mô hình nước nông ba mực dự báo bão trên khu vực biển Đông. Luận văn tốt nghiệp Cử nhân tài năng năm 2003, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội, 2003.

5. Dengler, Klaus and Reeder, M.J.. The effects of convection and baroclinicity on the motion of tropical-cyclone-like vortices - Q.J.R.Meteơrol. Soc., No 123, 699- 725,1997.

6. Kalnay, E.. Atmospheric modeling, Data assimilation and Predictability. University Press, Cambridge, 2003.

7. Geiszler, D.A. va Zehnder, J.A.. Barotropic vortex motion near large-scale moutain ranges: Case studies of Hurricane Gilbert (1998) and Tropical Storm Hermine(1980) - Meteorol. Atmos. Phys., 73, 61-76, 2000.