Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia, Hà Nội

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Ngọc Hồ, Vũ Văn Mạnh (2003), Nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc của bức xạ cực tím tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí MinhTạp chí Khí tượng Thủy văn, 507, 45-50.

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Ngọc Hồ, 1990. Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên ứng dụng trong nghiên cứu Khí quyền. Giáo trình giảng dạy Đại học, Đại học Tổng hợp. Hà Nội.

2. Phạm Ngọc Hồ, Vũ Văn Mạnh, 2000. Nghiên cứu tính khả biển của tổng lượng ôzôn khí quyền tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Thông báo khoa học các trường Đại học, Hà Nội.

3. Trần Công Huẩn, 1999. Một số vấn đề tấc hại của bức xạ cực tím mặt trời đối vôi con người. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, sô' 3 (459).

4. Trần Duy Sơn, Lê Đình Vinh, 1997. Kết quả quan trắc ôzôn khí quyển ở Việt Nam. Tập san khoa học kỹ thuật- Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 8 (440).    

5. Văn phòng Ôzôn, 2000. Các nước tổ chức Ngày quốc tế bảo vệ tầng ôzôn~ Thông tin ôzôn, số 1.

6. Văn phòng Ôzôn, 2000. Các ảnh hưỏng về bức xạ vâ tia cực tím loại B (UV-B) do sự thay đổi ôzôn, tầng ôzôn biến đổi' Tổng cục Khí tượng Thuỷ vân