Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Lê Tâm, Lê Đình Quang (2003), Ảnh hưởng của phân tầng nhiệt trong lớp biên đến phân bố thẳng đứng của hệ số rối, năng lượng rối và tốc độ gióTạp chí Khí tượng Thủy văn, 512, 36-41.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Lê Tâm. Ảnh hưởng của sự phân tầng đến phân bô' thẳng đứng của tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm trong lớp sát đất tại Trạm khí tượng Hoài Đức. Tạp chi Khí tượng Thủy văn số 1 năm 2003. 

2. Lê Đình Quang, Nguyễn Lê Tâm. Ảnh hưởng của sự phân tầng đến phân bô' thẳng đứng của tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm tại tháp khí tượng Láng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 1 năm 2003.

3. Lê Đình Quang. Về một cách tham số hoá lớp biên tà áp dừng của khí quyển. Tạp chí cơ học No 1,1982

4. Lê Đình Quang. Đặc trưng định lượng lớp biên hành tinh của khí quyển ở vùng vĩ độ thấp. Luận án phó tiến sĩ khoa học.

5. Vương Quốc Cường. Nghiên cứu phân bố gió và rối theo độ cao trong lớp biên khu vực Hà Nội. Báo cáo.tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục- Hà -Nội, 1999.