Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn biển

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Quang Tiến (2003), Đề xuất phương pháp tính dòng vận chuyển bùn cát trên cơ sở cải tiến và kết hợp một số phương pháp thông dụng hiện nayTạp chí Khí tượng Thủy văn, 512, 42-49.

Tài liệu tham khảo

1. Coastal Engineering Research Center. Shore Protection Manual. US Army Corps of  Engineers, Vol I, IV., Washington, DC, 1984.

2. Dynamics of marine sands. A manual for practical application. Richard Souisby. Thomas Telford 1997.

3. Habor and beach problems. Coastal Engineering Group, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands 1988.

4. P.D.Komar. Beach sand transport. Distribution an total drift. J. of Waterway, port, coastal and ocean division, Vol 103, WW2, (1977).

5. Genesis: Generalized model for simulating shoreline change, Report 2. Workbook and system user's manual. 1991.    

6. Báo cáo tổng kết đề án KHCN cấp Nhà nước - '5B. " Nghiên cứu, dự báo, phòng chôhg sạt lờ bờ biển Miền Trung (từ Thanh Hoá đến Bình Thuận) ". Hà Nội, 2001.

7. Nguyễn Quang Thiết, Đinh Văn Uu, Lê Chí Vy. Tính toán dòng bùn cát và lắng đọng vùng cửa sông. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 'N°l (1988).