Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; nguyenviethungtv@gmail.com

2 Sở Thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh; cuonglequoc@gmail.com

3 Trường Đại Học Khoa học Tự nhiện thành phố Hồ Chí Minh; buiviethung@gmail.com

4 Công ty TNHH DHI Việt Nam; tqd@dhigroup.com

*Tác giả liên hệ: nguyenviethungtv@gmail.com; Tel: +84–918445566.

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xác định giá trị thiệt hại do ngập lụt cho khu vực đô thị TP.HCM. Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng số liệu điều tra khảo sát về ngập lụt và thiệt hại do ngập lụt tại toàn bộ các điểm thường xuyên ngập lụt trên địa bàn đô thị thành phố; sử dụng công cụ mô hình toán MIKE 11 và MIKE FLOOD để mô phỏng nguy cơ ngập lụt, sau đó kết hợp với công nghệ bản đồ (ArcGIS) xác định giá trị thiệt hại do ngập tương ứng. Trong đó, mức độ thiệt hại được phân chia theo hộ dân, hộ kinh doanh và đơn vị sản xuất theo đơn vị hành chính của thành phố. Giá trị thiệt hại của từng vùng nghiên cứu tương ứng với độ sâu ngập khác nhau đã được chỉ ra trong nghiên cứu này. Các giá trị thiệt hại này sẽ được ứng dụng trong quản lý rủi ro do ngập lụt đồng thời được dùng để xác định qui mô hợp lý và tiêu chuẩn an toàn cho công trình chống ngập của từng vùng nghiên cứu theo phương pháp phân tích rủi ro.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hưng, N.V.; Cường, N.Q.; Hưng, B.V.; Thanh, Đ.Q. Xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch đô thị trên bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 725, 29-39.

Tài liệu tham khảo

1. Merz, B.; Kreibich, H.; Schwarze, R.; Thieken, A. Assessment of economic flood damage. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 2010, 10, 1697–1724.

2. Olesen, L.; Löwe, R.; Arnbjerg–Nielsen, K. Flood damage assessment – Literature review and recommended procedure, Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities, 2017. ISBN 978–1–921912–39–9.

3. Penning–Rowsell, E.C. A “realist” approach to the extent of flood risk in England and Wales. In: Klijn F, Schweckendiek T (eds) Comprehensive flood risk management: research for policy and practice, Taylor and Francis, London, 2013.

4. Genovese, E. A methodological approach to land use–based flood damage assessment in urban areas: Prague case study. The mission of the Institute for Environment and Sustainability is to provide scientific and technical support to the European Union's policies for protecting the environment and the EU Strategy for Sustainable Development, 2006. 

5. Price, R.K.; Vojinovic, Z. Urban flood disaster management. Urban Water J. 2008, 5, 259–276.

6. nunes Correia, F.; Fordham, M.; da GRAča Saraiva, M.; Bernardo, F. Flood Hazard Assessment and Management: Interface with the Public. Water Resour. Manage. 1994, 12, 209–227.

7. van der Sande, C.J.; de Jong, S.M.; de Roo, A.P.J. A Segmentation and Classification Approach of IKONOS–2 Imagery for Land Cover Mapping to Assist Lood Risk and Food Damage Assessment. Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.   2003, 4, 217–229.

8. Romali, N.S.; Sulaiman, M.A.K.; Yusop, Z.; Ismail, Z. Flood Damage Assessment: A Review of Flood Stage–Damage Function Curve, In: Abu Bakar S.; Tahir W.; Wahid M.; Mohd Nasir S.; Hassan R. (eds) ISFRAM 2014, Springer, Singapore, 2015, 147–159. https://doi.org/10.1007/978-981-287-365-1_13.

9. Morita, M. Flood Risk Impact Factor for Comparatively Evaluating the Main Causes that Contribute to Flood Risk in Urban Drainage Areas. Water 2014, 6, 253–270.

10. Bảo, L.X.; Công, M.V. Đánh giá rủi ro kinh tế do ngập lụt, ứng dụng cho Dự án chống ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường 2016, 55, 55–72.

9. Duy, P.N. Khả năng hồi phục của Đô thị: Kinh nghiệm giảm thiểu rủi ro ngập lụt. Tạp chí Quy hoạch đô thị 2015, 22, 50-55.

10. Phi, H.L. Biến đổi khí hậu cục bộ và vấn đề ngập lụt đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, ngày 21–23/10, 2009.

11. Khiêm, Đ.V.; Hòa, B.T.T. Cơ sở lý luận ước lượng giá trị kinh tế của phòng chống lũ. Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Thủy lợi & Môi trường 2010, 31, tr, 8.

12. Phùng, N.K.; Tâm, L.V. Nghiên cứu và đánh giá mô hình đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố tự nhiên, con người, kinh tế–xã hội Tp.HCM, 2011.