Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia; ngocpkchibo@gmail.com; thuybanguyen@gmail.com

*Tác giả liên hệ: ngocpkchibo@gmail.com; Tel.: +84–375203967

Tóm tắt

Nâng cao chất lượng dự báo các yếu tố khí tượng thủy văn nói chung và dự báo hải văn nói riêng có vai trò quan trọng trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và phát triển kinh tế biển. Ở Việt Nam, do hạn chế về số liệu quan trắc khí tượng thủy văn biển nên dự báo sóng biển chủ yếu dựa trên các kết quả của mô hình số trị. Cũng chính vì thiếu số liệu quan trắc nên đánh giá kết quả dự báo của mô hình còn nhiều hạn chế, nhất là tại khu vực biển xa bờ dẫn tới sản phẩm dự báo chưa thực sự đủ độ tin cậy. Trong nghiên cứu này giới thiệu kết quả thu thập, phân tích và xử lý số liệu quan trắc sóng bằng vệ tinh và một số kết quả đánh giá dự báo sóng của mô hình SWAN trên khu vực Biển Đông. Đánh giá kết quả dự báo sóng tháng 10 năm 2020 cho thấy giữa số liệu dự báo từ mô hình và quan trắc độ cao sóng từ vệ tinh có hệ số tương quan khá lớn với sai số nhỏ ở cả thời hạn dự báo 24 và 48 giờ, ngoại trừ những ngày có bão. 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngọc, P.K.; Thủy, N.B. Một số kết quả ban đầu về ứng dụng số liệu vệ tinh đánh giá độ cao sóng dự báo. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 727, 13-23.

Tài liệu tham khảo

1. Tĩnh, Đ.N. Nghiên cứu ứng dụng số liệu vệ tinh mưa dự báo số trị kết hợp số liệu bề mặt trong dự báo lũ hệ thống sông Hồng – Thái Bình. Hà Nội: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2013.

2. Hải, B.T.; Sơn, L.V. Nghiên cứu ứng dụng mô hình IFAS và dữ liệu viễn thám trong mô phỏng dòng chảy lũ xuyên biên giới lưu vực sông Thao. Tạp chí Khí tượng Thủy Văn 2020, 713, 24–36. 

3. Kiên, N.T. Nghiên cứu ứng dụng số liệu mưa vệ tinh mô phỏng lũ khu vực trung lưu sông Mã. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 709, 51–62.

4. Son, L.V.; Chung, L.N.; Hai, B.T.; Anh, S.H.; Quang, N.D. Assessing Satellite–Based Precipitation Products to Create Flood Forecasting in the Da River Basin, Vietnam. J. Geosci. Environ. Prot. 2019, 7(11), 113–123.

5. Tiến, T.Q.; Ngọc, P.K. Kết nối mô hình SWAN với WAM thành hệ thống dự báo sóng biển cho vùng Vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng thủy văn 2014, 646, 48–54.

6. Hà, B.M, Thủy, N.B., Chiến, Đ.Đ. Kết quả bước đầu dự báo sóng tổ hợp tại Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 721, 2–10.

7. Jump, K., G.J.; Cavaleri, L.; Donelan, M.; Hasselmann, K.; Hasselmann, S.; Janssen, P.A.E.M. Dynamics and modelling of ocean waves. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996.

8. Stopa, J.E.; Ardhuin, F.; Girard–Ardhuin, F. Wave climate in the Arctic 1992–2014: seasonality and trends. Cryosphere 2016, 10(4), 1605–1629.

9. Bohlinger, P.; Breivik, Ø.; Economoub, T.; Müller, M. A novel approach to computing super observations for probabilistic wave model validation, Ocean Modelling, 2019, 139, 101404.

10. Jump up, Lionello, P.; Günther, H.; Janssen, P.A.E.M. Assimilation of Altimeter Data in a Global Third–Generation Wave Model. J. Geophys. Res. 1992, 97(C9), 14453–14474.

11. Wang, J.; Aouf, L.; Jia, Y.; Zhang, Y. Validation and Calibration of Significant Wave Height and Wind Speed Retrievals from HY2B Altimeter Based on Deep Learning. Remote Sens. 202012, 2858.

12. Aouf, L.; Hauser, D.; Chapron, B.; Toffoli, A.; Tourain, C.; Peureux, C. New Directional Wave Satellite Observations: Towards Improved Wave Forecasts and Climate Description in Southern Ocean. Geophys. Res. Lett. 202148, e2020GL091187.

13. Smit, B.; Houghton, I.A.; Jordanova, K.; Portwood, T.; Shapiro, E.; Clark, D.; Sosa, T.T.; Janssen, M. Assimilation of significant wave height from distributed ocean wave sensors. Ocean Modell. 2021, 159, 101738.

14. https://cmems.met.no/ARC–MFC/Wave3kmValidation/2020–08/index.html

15. https://resources.marine.copernicus.eu/ option=com_csw&task=results&pk_vid=fcedbf116d624c1f162014079104990a

16. https://catalogue.marine.copernicus.eu/documents/QUID/CMEMS–WAV–QUID–014–001.pdf

17. https://github.com/bohlinger/wavy

18. SWAN team. Swan user manual, Delft University of Technology, 2016.

19. Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2020. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xuất bản tháng 3/2021.