Tác giả

Đơn vị công tác

1 Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; nguyenvanhong79@gmail.com; donghai930tl10@gmail.com

*Tác giả liên hệ: nguyenvanhong79@gmail.com; Tel.: +84–913613206

Tóm tắt

Bài báo này tập trung mô phỏng nguy cơ xâm nhập mặn các sông chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2050 theo các kịch bản biến đổi khí hậu RCP4.5 và RCP8.5. Trong nghiên cứu, sử dụng mô hình MIKE với module MIKE NAM để tính toán dòng chảy từ mưa, làm điều kiện đầu vào mô hình MIKE 11, tiếp tục mô phỏng thủy lực và xâm nhập mặn. Kết quả tính toán từ mô hình cho thấy mặn xâm nhập chủ yếu ở các huyện phía Nam, phân bố dọc theo sông Ray, sông Cỏ Mây và sông Dinh gần về phía hạ lưu. Trong khi đó, trên sông Thị Vải, ranh mặn này vượt qua ranh giới tỉnh khoảng 2,7 km và 5,7 km tương ứng với RCP4.5 và RCP8.5. Độ mặn cao nhất trên sông Dinh, đoạn chảy qua huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu không lớn (< 1‰), theo đó, biên độ dao động mặn không đáng kể. Huyện Tân Thành là khu vực đáng quan tâm nhất trong mối quan hệ với xâm nhập mặn, chiếm 68% diện tích phơi nhiễm với xâm nhập mặn cả tỉnh (> 1‰).

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hồng, N.V.; Đông, N.P. Mô phỏng xâm nhập mặn các sông chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 728, 67-79.

Tài liệu tham khảo

1. Dyer, K.R. Estuaries: a physical introduction. Wiley Press, 1973.

2. Thanh, B; My, N.T.T. Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất định hướng ứng phó đối với lĩnh vực tài nguyên nước, quy hoạch sử dụng đát, hạ tầng và chống ngập đô thị tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tạp chí Khí tượng Thủy Văn 2013, 12, 12–17.

3. UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Báo cáo kinh tế–xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, năm 2018, 2019.

4. Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050. Sở TNMT Bà Rịa Vũng Tàu, 2020.

5. Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Đánh giá khí hậu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sở TNMT Bà Rịa Vũng Tàu, 2020.

6. Việt, L.V. Đặc điểm phân bố mưa Miền Đông Nam Bộ, Đề tài NCKH – Trung tâm KTTV Phía Nam, 1998.

7. Việt, L.V. Nghiên cứu sự biến động mưa, nhiệt, ẩm khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khả năng dự báo. Đề tài nghiên cứu Cấp Bộ – Bộ Khoa học Công nghệ, 2006.

8. Toàn, P.N.; Đắc, P.T. Khí hậu Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 1991.

9. Minh, T.C. Khí hậu và khí tượng đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nôi, 2007.

10. Sở TNMT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018. BRVT, 2018.

11. DHI. User Manual, 2014.

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản Biến đổi Khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, 2009.

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản Biến đổi Khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, 2012.

14. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2016.

15. IPCC. Climate Change: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 2007.

16. IPCC Fifth Assessment Report: Climate Change 2013 – The Physical Science Basis. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2013, pp. 1535.

17. IPCC. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007.

18. IPCC. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013.

19. IPCC. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2012.

20. Kaergaard, K.; Fredsoe, J. Numerical modeling of shoreline undulations part 1: Constant wave climate. Coast. Eng. 2013, 75, 64–76.