Tác giả

Đơn vị công tác

1 Hanoi University of Nature resources and Environment; nnthanh@hunre.edu.vn; tvanh@hunre.edu.vn; hthue@hunre.edu.vn 

2 Thuy Loi University; quangkttl@tlu.edu.vn

*Tác giả liên hệ: tvanh@hunre.edu.vn; Tel.: +84–981479299

Tóm tắt

Nước là một nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt, thiết yếu cho mọi sự sống trên trái đất nhưng cũng cần thiết cho phát triển nhiều ngành kinh tế chủ chốt của mỗi vùng miền. Nước cũng là nơi tiếp nhận các nguồn xả thải để trở nên bị nhiễm bẩn đến không còn khả năng là nguồn cấp cho các yêu cầu sử dụng nước khác, gây ra sự khan hiếm nước do phát triển KTXH ở ngay những nơi có nguồn tài nguyên nước dồi dào. Định giá TNN đang là một trong những công cụ giúp các nhà hoạch định chính sách có thể quản lý tổng hợp TNN một cách bền vững hơn thông qua việc cân bằng giữa chi phí sản xuất, bao gồm cả chi phí xử lý xả thải, và giá nước để có thể có được những dịch vụ về nước tốt hơn trong tương lai. Bài báo này đề xuất phương pháp định giá TNN đồng bằng sông Hồng, có xét đến những tác động của BĐKH ảnh hưởng đến chi phí cũng như cơ hội sử dụng nước của ngành công nghiệp, nông nghiệp và nước cấp sinh hoạt.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Anh, T.V.; Thanh, N.N.; Huê, H.T.; Quang, Đ.V.; Dương, N.Đ.; Tú, B.A.; Luân, V.N. Định giá tài nguyên nước đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 729, 51-62.

Tài liệu tham khảo

1. 2030 Water Resources Grooup. Việt Nam: Khuôn khổ kinh tế về nước để đánh giá các thách thức của ngành nước. Géopolitique des ressources minières en Asie du Sud–Est 2017, 189–236. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctt1f116fp.9.

2. Grafton, R.Q.; Garrick, D.E.; Horne, J. Water Misallocation: Governance Challenges and Responses, 2017, pp.1–51. Online available: https://www.researchgate.net/publication/331297130_Water_Misallocation_Governance_Challenges

3. Butterworth, J.; Warner, J.; Moriarty, P.; Smits, S.; Batchelor, C. Finding practical approaches to integrated water resources management. Water Altern. 20103(1), 68–81.

4. Allan, J.A. Virtual water: a long term solution for water short Middle Eastern economies?. London Sch. Orient. African Stud. Univ. London 19979, 24–29. Online available: http://www.ciaonet.org/wps/aln02/.

5. Anand, P.B. Scarcity, Entitlements and the Economics of Water in Developing Countries. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2007.

6. Inglezakis, V.J.; Poulopoulos, S.G.; Arkhangelsky, E.; Zorpas, A.A.; Menegaki, A.N. Chapter 3 – Aquatic Environment. Environ. Dev. 2016, 137–212.

7. Narasimhan, S. Water Pricing: Potential And Problems. Int. J. Agric. Econ. Manag. 20166, 1, 5–8. Online available: http://www.ripublication.com.

8. Tổng cục thống Kê. Niên giám thống kê, 2019.

9. Briscoe, J. Water as an economic good: the idea and what it means in practice. World Congr. Int. Comm. Irrig. Drain. 19969, 177–202.

10. Namyenya, A.; Sserunkuuma, D.; Bagamba, F. Willingness to pay for irrigation water and its determinants among rice farmers at Doho Rice Irrigation Scheme (DRIS) in Uganda. J. Dev. Agric. Econ. 20146(8), 345–355. http://dx.doi.org/ 10.5897/jdae2014.0580.

11. Alemayehu, T. Smallholder Farmer’s Willingness to Pay for Improved Irrigation Water: A Contingent Valuation Study in Koga Irrigation Project, Ethiopia. J. Econ. Sustain. Dev. 20145(19), 5–16.

12. Mallios, Z.; Latinopoulos, P. Willingness to pay for irrigation water: A case study in Chalkidiki, Greece. Proc. 7th Int. Conf. Environ. Sci. Technol. Vols a B2001, 566–573.

13. Boman, M. Applying the Contingent Valuation Method in Resource Accounting: A Bold Proposal, 2003.

14. Li, K. Dynamic optimization of input production factors for urban industrial water supply and demand management. J. Environ. Manage. 2020270, 110807. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110807.

15. WWF Germany. Linking water risk and financial value – Part 3: New valuation tool and database, 2019, pp. 20. Online Available: https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_waterrisk_financialvalue_part3_web.pdf.

16. Leyva, J.C.; Sayadi, S. Economic valuation of water and willingness to pay analysis in tropical fruit production in South–Eastern Spain. Spanish J. Agric. Res. 20053(1), 25. http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2005031–121.

17. Al–Saidi, M. Urban water pricing in Yemen: a comparison of increasing block tariffs to other pricing schemes. Water Int. 201742(3), 308–323. http://dx.doi.org/10.1080/02508060.2016.1269283.

18. “Pricing Urban Water_ Principles and Compromises.pdf.” .

19. Arrow, K.; Solow, R.; Portney, P.R.; Leamer, E.E.; Radner, R.; Schuman, H. Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation. Fed. Regist. 199358(10),  4601–4614.

20. Thông tư số 25/2014/TT–BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính.

21. Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT–BTC–BXD–BNNPTNT ngày 15 tháng 05 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính–Bộ Xây dựng–Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.