Tác giả

Đơn vị công tác

1 Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường; duchieucect@gmail.com;

2 Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; tadinhthi@gmail.com;

3 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường; huynhlanhuong@gmail.com; thinhdangq@gmail.com; nguyendai.tv@gmail.com; lieuminh2011@gmail.com; athnvn@gmail.com;

*Tác giả liên hệ: duchieucect@gmail.com, Tel.: +84–977365365

Tóm tắt

Trên thế giới và ở Việt Nam, các nghiên cứu đề xuất đánh giá, lượng hóa mức độ an ninh nước đã được nghiên cứu nhưng chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá an ninh nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đặc biệt là việc áp dụng các bộ chỉ số/bộ tiêu chí để đánh giá. Nghiên cứu sử dụng phương pháp xây dựng bộ chỉ số để đánh giá an ninh nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu đã thu thập tài liệu, dữ liệu thực tiễn tại địa phương, kết quả điều tra khảo sát thực tế tại Quảng Ngãi. Thông qua phương pháp xin ý kiến chuyên gia, 17 chỉ số thành phần, 04 nhóm chỉ số chính được xác định để tính toán an ninh nước. Kết quả tính toán và so sánh cho thấy: (i) Chỉ số an ninh nước ở các thời kỳ tương lai đều thấp hơn so với thời kỳ hiện tại; (ii) Chỉ số an ninh nước ở tương lai có xét đến biến đổi khí hậu thấp hơn so với chỉ số không có biến đổi khí hậu; (iii) Chỉ số an ninh nước ở kịch bản RCP8.5 thấp hơn kịch bản RCP4.5 ở cùng thời kỳ 2046–2065. Kết quả của bài báo là tiền đề để đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện an ninh nước ở tỉnh Quảng Ngãi.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hiếu, B.Đ.; Thi, T.Đ.; Hương, H.T.L.; Thịnh, Đ.Q.; Đại, N.V.; Liễu, N.T.; Tuấn, N.A. Đánh giá an ninh nước tỉnh Quảng Ngãi trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021729, 79-90.

Tài liệu tham khảo

1. UN–Water. Water Security & the Global Water Agenda A UN–Water Analytical Brief. 2014.

2. WaterAid. Water security framework. 2012.

3. GWP. Assessing water security with appropriate indicators, Proceedings from the GWP workshop. 2014.

4. Xiaoli, J.; Chunhui, L.; Yanpeng, C.; Xuan, W.; Lian, S. An improved method for integrated water security assessment in the Yellow River basin, China. 2015.

5.Hải, N.Đ. Phát triển và ứng dụng một khung đánh giá an ninh nguồn nước cho thành phố Hà Nội. 2015.

6. Mùi, N.T. Nghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông Mã. Luận án tiến sỹ Đại học Thủy lợi. 2019.

7. Chu, H.C.; Hwang, G.J. A Delphi–based approach to developing expert systems with the cooperation of multiple experts. 2007.

8. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. 2016.