Tác giả

Đơn vị công tác

1 Văn phòng Bộ Công an; khiemuptbca@gmail.com

2 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; huynhlanhuong@gmail.com

3 Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia; maikhiem1977@gmail.com

4 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; dohuong@gmail.com

5 Văn phòng Bộ Công an; chung.upt@gmail.com

*Tác giả liên hệ: khiemuptbca@gmail.com; Tel: +84–913555223

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21, đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu. BĐKH sẽ làm gia tăng tần suất và cườn độ thiên tai. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ngành Công an là một trong những bộ/ ngành đóng góp quan trọng trong những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt trong công tác ứng phó với BĐKH. Để có thể nâng cao hiệu quả đóng góp này của ngành Công an, cần thiết phải đánh giá được hiện trạng công tác ứng phó với BĐKH, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành. Trên cơ sở áp dụng quy trình quản lý rủi ro thiên tai khép kín 4 bước: (1) Phòng ngừa, giảm thiểu; (2) Chuẩn bị sẵn sàng; (3) Ứng phó trong và ngay sau thiên tai; (4) Phục hồi và tái thiết, bài báo này trình bày kết quả đánh giá theo 4 nhóm nội dung: (i) Cơ cấu tổ chức; (ii) Xây dựng và lập kế hoạch, (iii) Nguồn lực, và (iv) Trình độ và kỹ năng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Khiêm, N.V.; Hương, H.T.L.; Khiêm, M.V.; Hương, Đ.T.; Chung, N.N. Hiệu quả, đóng góp của ngành Công an trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021730, 53-67.

Tài liệu tham khảo

1. Coetzee, C.; Van Niekerk, D. Tracking the evolution of the disaster management cycle: A general system theory approach. Jàmbá: J. Disaster Risk Studies 2012, 4(1), 1–9.

2. Sakalasooriya Nishan. Disaster Management Cycle, 2015.

3. Horita, F.E.A.; Degrossi, L.C.; de Assis, L.F.G.; Zipf, A.; de Albuquerque, J.P. (2013). The use of volunteered geographic information (VGI) and crowdsourcing in disaster management: a systematic literature review. VGI in Disaster Management: systematic literature review. Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems, Chicago, Illinois, August 15-17, 2013.

4. Holloway, A. Disaster risk reduction in southern Africa: hot rhetoric-cold reality. African Security Studies 2003, 12(1), 29–38.

5. Harrison, S.E.; Johnson, P.A. Crowdsourcing the disaster management cycle. Int. J. Inf. Syst. Crisis Response Manage.  2016, 8(4), 17–40.

6. Sawalha, I.H. A contemporary perspective on the disaster management cycle. Foresight, 2020.

7. Carter, W.N. Disaster management: A disaster manager’s handbook, 2008.

8. Queensland Fire and Emergency Services. Queensland: Prevention, Prepareness and Recovery Disaster management guideline, 2018.

9. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai, 2018.

10. Bộ Công An. Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với BĐKH, PCTT và TKCN ngành Công an đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 2016.
11. Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An. Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, phương hướng nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2020.
12. Bộ Công An. Báo cáo thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu. Kèm theo công văn số 3330/BCA-H06 ngày 4/11/2019. Bộ Công An. Hà Nội, Việt Nam, 2019.
13. Kế hoạch Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân năm 2021.
14. Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an. Báo cáo tổng kết công tác ƯPVBĐKH, PCTT và TKCN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2021.
15. Hương, H.T.L. Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý đa thiên tai, xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ. Báo cáo tổng kết đề tài, 2020.
16. Khiêm, N.V.; Hương, H.T.L.; Khiêm, M.V.; Chung, N.N. Tiêu chí đánh giá hiện trạng và đóng góp của ngành Công an trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu 2021, 18, 58–67.
17. Khiêm, N.V.; Hương, H.T.L.; Khiêm, M.V. Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trong lực lượng công an nhân dân. Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu 2018, 7, 81–86.