Tác giả

Đơn vị công tác

1 Khoa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội; duongthihuyentrang_t61@hus.edu.vn; tuandh@vnu.edu.vn

*Tác giả liên hệ: tuandh@vnu.edu.vn; Tel.: +84–2438584995

Tóm tắt

Ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn là vấn đề đáng báo động, đặc biệt là tại các nước kém phát triển và đang phát triển. Tại Việt Nam chất lượng không khí tại các thành phố lớn cũng đang là vấn đề nổi cộm. Việc đánh giá chất lượng không khí tại các thành phố là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá chất lượng không khí tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016–2019 bằng phân tích thống kê, so sánh với quy chuẩn Việt Nam qua các chỉ số riêng lẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng không khí tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về cơ bản có chất lượng tốt. Hầu hết các thông số quan trắc đều dưới mức quy chuẩn. Tuy nhiên Thànhh phố đang có dấu hiệu ô nhiễm bụi tại một số địa điểm quan trắc. Các nguồn phát thải chính cần được quan tâm kiểm soát như khai thác than, khu công nghiệp, hoạt động du lịch và giao thông vận tải.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trang, D.T.H.; Tuấn, Đ.H. Đánh giá chất lượng không khí tại Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016–2019. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 736(1), 1-13. 

Tài liệu tham khảo

1. WHO. WHO releases country estimates on air pollution exposure and health impact, 2016  [Truy cập ngày 20/2/2022]; Địa chỉ: https://www.who.int/news/item/27–09–2016–who–releases–country–estimates–on–air–pollution–exposure–and–health–impact.

2. WHO. More than 90% of the world’s children breathe toxic air every day, 2018.  [truy cập ngày 20/2/2022]; Địa chỉ: https://www.who.int/news/item/29–10–2018–more–than–90–of–the–worlds–children–breathe–toxic–air–every–day.

3. Worldbank. Air Pollution Deaths Cost Global Economy US$225 Billion, 2016.  [truy cập ngày 20/2/2022]; Địa chỉ: https://www.worldbank.org/en/news/press–release/2016/09/08/air–pollution–deaths–cost–global–economy–225–billion.

4. Dominski, F.H.; Lorenzetti Branco, J.H.; Buonanno, G.; Stabile, L.; Gameiro da Silva, M..Andrade, A. Effects of air pollution on health: A mapping review of systematic reviews and meta–analyses. Environ. Res. 2021, 201, 111487.

5. Edwards, L.; Wilkinson, P.; Rutter, G..Milojevic, A. Health effects in people relocating between environments of differing ambient air pollution concentrations: A literature review. Environ. Pollut. 2022, 292, 118314.

6. Ahmed, M.; Shuai, C.; Abbas, K.; Rehman, F.U..Khoso, W.M. Investigating health impacts of household air pollution on woman's pregnancy and sterilization: Empirical evidence from Pakistan, India, and Bangladesh. Energy 2022, 247, 123562.

7. Zhu, J.; Chen, L.; Liao, H. Multi–pollutant air pollution and associated health risks in China from 2014 to 2020. Atmos. Environ. 2022, 268, 118829.

8. Wu, B.; Li, T.; Baležentis, T..Štreimikienė, D. Impacts of income growth on air pollution–related health risk: Exploiting objective and subjective measures. Resour. Conserv. Recycl. 2019, 146, 98–105.

9. Jiang, S.; Tan, X.; Hu, P.; Wang, Y.; Shi, L.; Ma, Z.; Lu, G. Air pollution and economic growth under local government competition: Evidence from China, 2007–2016. J. Cleaner Prod. 2022, 334, 130231.

10. Gao, X.; Jiang, W.; Liao, J.; Li, J..Yang, L. Attributable risk and economic cost of hospital admissions for depression due to short–exposure to ambient air pollution: A multi–city time–stratified case–crossover study. J. Affective Disord. 2022, 304, 150–158.

11. Pandey, A.; Brauer, M.; Cropper, M.L.; Balakrishnan, K.; Mathur, P.; Dey, S.; Turkgulu, B.; Kumar, G.A.; Khare, M.; Beig, G.; Gupta, T.; Krishnankutty, R.P.; Causey, K.; Cohen, A.J.; Bhargava, S.; Aggarwal, A.N.; Agrawal, A.; Awasthi, S.; Bennitt, F.; Bhagwat, S.; Bhanumati, P.; Burkart, K.; Chakma, J.K.; Chiles, T.C.; Chowdhury, S.; Christopher, D.J.; Dey, S.; Fisher, S.; Fraumeni, B.; Fuller, R.; Ghoshal, A.G.; Golechha, M.J.; Gupta, P.C.; Gupta, R.; Gupta, R.; Gupta, S.; Guttikunda, S.; Hanrahan, D.; Harikrishnan, S.; Jeemon, P.; Joshi, T.K.; Kant, R.; Kant, S.; Kaur, T.; Koul, P.A.; Kumar, P.; Kumar, R.; Larson, S.L.; Lodha, R.; Madhipatla, K.K.; Mahesh, P.A.; Malhotra, R.; Managi, S.; Martin, K.; Mathai, M.; Mathew, J.L.; Mehrotra, R.; Mohan, B.V.M.; Mohan, V.; Mukhopadhyay, S.; Mutreja, P.; Naik, N.; Nair, S.; Pandian, J.D.; Pant, P.; Perianayagam, A.; Prabhakaran, D.; Prabhakaran, P.; Rath, G.K.; Ravi, S.; Roy, A.; Sabde, Y.D.; Salvi, S.; Sambandam, S.; Sharma, B.; Sharma, M.; Sharma, S.; Sharma, R.S.; Shrivastava, A.; Singh, S.; Singh, V.; Smith, R.; Stanaway, J.D.; Taghian, G.; Tandon, N.; Thakur, J.S.; Thomas, N.J.; Toteja, G.S.; Varghese, C.M.; Venkataraman, C.; Venugopal, K.N.; Walker, K.D.; Watson, A.Y.; Wozniak, S.; Xavier, D.; Yadama, G.N.; Yadav, G.; Shukla, D.K.; Bekedam, H.J.; Reddy, K.S.; Guleria, R.; Vos, T.; Lim, S.S.; Dandona, R.; Kumar, S.; Kumar, P.; Landrigan, P.J.; Dandona, L. Health and economic impact of air pollution in the states of India: the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Planet. Heath 2021, 5(1), e25–e38.

12. Chen, S.; Oliva, P.; Zhang, P. The effect of air pollution on migration: Evidence from China. J. Dev. Econo. 2022, 156, 102833.

13. Xu, F.; Xie, Y.; Zhou, D. Air pollution’s impact on the settlement intention of domestic migrants: Evidence from China. Environ. Impact Assess. Rev. 2022, 95, 106761.

14. Ma, X.; Zhang, T.; Ji, C.; Zhai, Y.; Shen, X.; Hong, J. Threats to human health and ecosystem: Looking for air–pollution related damage since 1990. Renewable Sustainable Energy Rev. 2021, 145, 111146.

15. Yang, Q.; Liu, G.; Gonella, F.; Chen, Y.; Liu, C.; Zhao, H.; Yang, Z. Assessing the temporal–spatial dynamic reduction in ecosystem services caused by air pollution: A near–real–time data perspective. Resour. Conserv. Recycl. 2022, 180, 106205.

16. De Marco, A.; Proietti, C.; Anav, A.; Ciancarella, L.; D'Elia, I.; Fares, S.; Fornasier, M.F.; Fusaro, L.; Gualtieri, M.; Manes, F.; Marchetto, A.; Mircea, M.; Paoletti, E.; Piersanti, A.; Rogora, M.; Salvati, L.; Salvatori, E.; Screpanti, A.; Vialetto, G.; Vitale, M.; Leonardi, C. Impacts of air pollution on human and ecosystem health, and implications for the National Emission Ceilings Directive: Insights from Italy. Environ. Int. 2019, 125, 320–333.

17. Paoletti, E.; Schaub, M.; Matyssek, R.; Wieser, G.; Augustaitis, A.; Bastrup–Birk, A.M.; Bytnerowicz, A.; Günthardt–Goerg, M.S.; Müller–Starck, G.; Serengil, Y. Advances of air pollution science: From forest decline to multiple–stress effects on forest ecosystem services. Environ. Pollut. 2010, 158(6), 1986–1989.

18. Balogun, A.–L.; Tella, A.; Baloo, L..Adebisi, N. A review of the inter–correlation of climate change, air pollution and urban sustainability using novel machine learning algorithms and spatial information science. Urban Clim. 2021, 40, 100989.

19. Guzmán, P.; Tarín–Carrasco, P.; Morales–Suárez–Varela, M.; Jiménez–Guerrero, P. Effects of air pollution on dementia over Europe for present and future climate change scenarios. Environ. Res. 2022, 204, 112012.

20. IQair. World air quality report – Region & City PM2.5 Ranking, 2019, 1–35.

21. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn năm 2016–2020, 2020.

22. Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh năm 2016, 2016.

23. Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh năm 2017. 2017.

24. Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc hiện trạng  môi trường tỉnh Quảng Ninh năm 2018. 2018.

25. Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc hiện trạng  môi trường tỉnh Quảng Ninh năm 2019. 2019.