Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; huylq2@gmail.com; tranvanmy88@gmail.com

*Tác giả liên hệ: huylq2@gmail.com; Tel.: +84988699552

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích xu thế biến đổi của giá trị cực trị mực nước biển ven bờ Việt Nam. Dữ liệu phục vụ tính toán dựa trên số liệu thực đo tại 17 trạm hải văn và số liệu vệ tinh trích xuất tại vị trí của các trạm. Kết quả tính toán, phân tích, đánh giá xu thế biến đổi mực nước lớn nhất và trung bình tại 17 trạm hải văn ven bờ cho thấy hầu hết các trạm có xu thế tăng. Tuy nhiên vẫn có một số trạm có xu hướng giảm điển hình như; Cô Tô, Hòn Ngư, Quy Nhơn. Đánh giá mối tương quan giữa trung bình chuẩn sai mực nước thực đo và vệ tinh nhận được kết quả cho thấy tương quan giữa 2 chuỗi số liệu là rất tốt. Tuy nhiên một số trạm có mối tương quan vẫn còn thấp như; Cồn Cỏ, Sơn Trà, Vũng Tàu. Kết quả tính toán theo tần suất hiếm tại các trạm nhận thấy tại Vũng Tàu mực nước lớn nhất có thể xuất hiện với P20% là khoảng 312,5cm; tiếp đến mực nước lớn nhất xuất hiện tại trạm DK1 với P10%, P5%, P2%, P1% lần lượt là: 320,1cm, 345,3cm, 395,9cm. Sau cùng với trường hợp giá trị trung bình lớn nhất của tần suất hiếm là 332,8cm tại trạm Hòn Ngư.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Huy, L.Q.; Mỹ, T.V. Phân tích xu thế biến động của mực nước cực trị ven bờ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 307-313.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ TNMT, Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2016.

2. Dat T. Pham. Spatiotemporal variations of extreme sea levels around the South China Sea: assessing the infuence of tropical cyclones, monsoons and major climate modes. Nat. Hazards 2019. Special Issue: Extreme Value Analysis and Application to Natural Hazards. https://doi.org/10.1007/s11069-019-03596-2.

3. Ưu, Đ.V. Đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển. Báo cáo tổng kết đề tài KC–09.23/06–10, Hà Nội, 2010.

4. Thành, H.T.; Thành, H.T. Nghiên cứu đặc điểm biến thiên mực nước biển ven bờ Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Hà Nội, 2011.

5. IPCC. The Physical Science Basic, Fifth Assessment Report, 2013.

6. Khang, N.; Duy.; Bình, T.T.; Phụng, H.P. Khảo sát xu thế thay đổi mực nước biển vùng Nam Bộ sử dụng số liệu đo cao của vệ tinh. Hội thảo khoa học Công nghệ vũ trụ và ứng dụng, 2014, 1–6.

7. Sơn, N.T. Tính toán Thủy văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

8. Hiển, N.X.; Thục, T.; Huy, L.Q. Nghiên cứu xu thế biến đổi mực nước biển khu vực biển Đông và vùng ven bờ Việt Nam từ số liệu vệ tinh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2010, 592, 9–16.

9. Huấn, P.V.; Hợi, N.T. Dao động mực nước biển ven bờ Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2007, 556, 30–37.

10. Thục, T. Cập nhật xu thế thay đổi của mực nước biển khu vực biển Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 2015, 657, 25–31.