Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; dttnga_cntt@hcmunre.edu.vn; htdat@hcmunre.edu.vn; tttri@hcmunre.edu.vn

*Tác giả liên hệ: dttnga_cntt@hcmunre.edu.vn; Tel: +84–938589589

Tóm tắt

Nước dưới đất là thành phần rất quan trọng của chu trình thủy văn. Nước dưới đất đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của tỉnh Đắk Nông. Theo báo cáo của Đoàn khảo sát chất lượng nước của Bộ Tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh vào năm 2015 cho thấy mực nước dưới đất qua khảo sát tại huyện Đắk Mil, Đắk Song và Cư Jut đang suy giảm nghiêm trọng, tầng nước dưới đất giảm 3–5 m so với trước đây. Bài viết tập trung phân tích việc ứng dụng công nghệ GIS để theo dõi, đánh giá sự thay đổi mực nước dưới đất tỉnh Đắk Nông nhằm cung cấp thêm thông tin cho các nhà quản lý trong việc đánh giá hạ thấp mực nước dưới đất.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nga, D.T.T.; Đạt, H.T.; Trí, T.T. Ứng dụng công nghệ GIS để theo dõi, đánh giá sự thay đổi mực nước dưới đất tại khu vực tỉnh Đắk Nông. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 325-331.

Tài liệu tham khảo

1. Shiklomanov, I. World fresh water resources. In: P Gleick, editor. Water in crisis: a guide to the world’s fresh water resources. New York: Oxford University Press Inc. 1993, 13–24.

2. USGS. https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2015/mcs2015.pdf.

3. Thiện, N.D. Các công trình cung cấp nước sạch cho thị trấn và cộng đồng dân cư nhỏ. 2000.

4. Zekter, E. Groundwater resources of the world and their use. UNESCO, 2004.

5. UNEP. Groundwater and its Susceptibitity to Degradation: Aglobal assessment of the groblem and options for management, 2003.

6. Đạt, H.T. và cs. Vai trò của các yếu tố địa chất và dị thường Asen trong nước dưới đất khu vực tỉnh Đắk Nông. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Trái đất và Môi trường 2021, 2(512), 51164–51175.

7. Cánh, Đ.V. và cs. Tài nguyên nước dưới đất Đồng bằng Bắc Bộ – Những thách thức và giải pháp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 2014, 20, 1–8.

8. Cánh, Đ.V và cs. Tài nguyên nước dưới đất Tây Nguyên. Tuyển tập báo cáo Hội nghi sơ kết giữa kỳ Chương trình Tây Nguyên 2016–2020, 2019.

9. Cục Quản lý tài nguyên nước. Đắk Nông cảnh báo sự suy kiệt nguồn tài nguyên nước ngầm, 2015.

10. Ngân, N.T.; Tuấn, Đ.D.A.; Vũ, P.T.; Hiếu, N.T. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu không gian hỗ trợ công tác quản lý cấp nước tại các quận nội thành Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đai học Cần Thơ 2019, 55, 77–84.

11. Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Bản tin thông báo, dự báo và cảnh váo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đắk Nông tháng 1/2021.