Tác giả

Đơn vị công tác

1Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Ngành khí tượng thủy văn (KTTV) đã và đang được tăng cường đầu tư nhằm hướng tới mục tiêu đạt trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực Châu Á; phấn đấu đến năm 2025 - 2030 có hệ thống quan trắc hoàn chỉnh, tương đương các nước tiên tiến trong khu vực; công nghệ dự báo và hệ thống thông tin chuyên ngành được đầu tư chiều sâu với các bản tin dự báo KTTV có chất lượng cao, hướng tới dự báo, cảnh báo tác động, đáp ứng yêu cầu của xã hội, góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững của đất nước và giám sát biến đổi khí hậu. Tổng cục KTTV coi nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa thành công của sự nghiệp hiện đại hóa và tự động hóa ngành KTTV, là cơ sở để hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030 và Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu và sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương nhất quán để đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Hồng Thái (2019), Thực trạng nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, EME2, 26-31.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Kim Dung (2006), Quản trị nguồn nhân lực - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê.

2. Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. NXB Chính trị Quốc gia.

3. Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, IX, X, XI.

4. Nguyễn Tiệp (2008), Giáo trình Nguồn nhân lực. NXB Lao động xã hội.

5. WB (2000), World Development Indicators. London: Oxford.

6. Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quyết định số 929/QĐ-TTG Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành KTTVđến năm 2020.

8. Báo cáo Tích hợp Hệ thống và Hỗ trợ Kỹ thuật Tăng cường Hệ thống Dự báo Thời tiết và Cảnh báo sớm ở Việt Nam