Tác giả

Đơn vị công tác

1 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; oanhpt@vca.org.vn

*Tác giả liên hệ: oanhpt@vca.org.vn; Tel.: +84–912117779

Tóm tắt

Trong thời đại công nghiệp 4.0 và thương mại điện tử, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cũng như các thành phần kinh tế khác cần chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, thích ứng, bắt kịp xu hướng trong nước và thế giới. Phương pháp nghiên cứu là phương pháp thu thập thông tin, điều tra, thống kê và xử lý thông tin, chuyên gia. 81,2% HTX thương mại, dịch vụ, 57% HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 45% HTX xây dựng, 96% quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng HTX, 82,2% HTX giao thông vận tải, 100% HTX y tế, 100% HTX thanh niên, 21% HTX môi trường, 30% HTX lĩnh vực khác đã chuyển đổi. Đánh giá các tác động tích cực là 92,8% HTX có lợi ích trong kết nối và chia sẻ thông tin; 87,9% HTX có hiệu quả trong tăng năng suất và doanh thu; 71,4% HTX tối ưu hóa hiệu quả sản xuất; 80,1% HTX dịch vụ khách hàng tốt; ngoài ra, một số tác động tiêu cực. Các giải pháp đề xuất là tuyên truyền, tập huấn; các loại hình HTX phải chủ động xây dựng các định hướng, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn; đẩy mạnh liên kết; nâng cao năng lực nội lực; đồng thời, các cấp, các ngành chức năng cần có chính sách cụ thể, quy định đến các loại hình HTX, đối tượng HTX trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Oanh, P.T.T. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến thương mại điện tử trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 23-30. 

Tài liệu tham khảo

1. Bộ thông tin và truyền thông. Cẩm nang chuyển đổi số, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, 2021.

2. Nguyễn Đức Dũng. Chuyển đổi số Fintech, Nhà xuất bản Thế giới, 2019.

3. https://erpviet.vn/cach-mang-cong-nghiep-4-0-va-su-tac-dong-den-nganh-ban-le-viet-nam.

4. https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ung-dung-thuong-mai-dien-tu-phat-trien-ban-le-truc-tuyen-trong-thoi-dai-cong-nghe-40-335995.html

5. Klaus Schwab. Định hình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nhà xuất bản thế giới, 2019.

6. Lindsay Herbert. Digital Transformation, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, 2020.

7. Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

8. Trần Thị Thập, Nguyễn Trần Hưng. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, Thương mại điện tử căn bản, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, 2020.

9. Yoshitaka Kitao. Fintech 4.0 - Những điển hình thành công trong cuộc cách mạng công nghệ tài chính, Nhà xuất bản công thương, 2018.