Tác giả

Đơn vị công tác

Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; huyanhunre@gmail.com; tranhao_tnmt@yahoo.com

*Tác giả liên hệ: anhnh@hcmunre.edu.com; Tel.: +84–905210473

Tóm tắt

Nghiên cứu này đã sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích thứ bậc của Saaty và công nghệ GIS để xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất ở địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Kết quả nghiên cứu đã chia nguy cơ trượt lở đất thành 5 cấp bao gồm: vùng có nguy cơ trượt lở rất thấp hoặc diện tích 24.718,81ha chiếm 28,95% diện tích tự nhiên, vùng có nguy cơ thấp là 28.889,21ha chiếm 33,83%, vùng nguy cơ trượt lở trung bình là 5.751,43 ha chiếm 6,74%, vùng có nguy cơ trượt lở cao có diện tích 20.660,45 ha chiếm 24,19% và rất cao 5.375,09ha chiếm 6.29%.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Anh, N.H.; Kiên, N.T.; Hảo, T.M. Ứng dụng phân tích thứ bậc (AHP) và GIS đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 85-93.

Tài liệu tham khảo

1. Tuấn, T.A.; Dần, N.T. Nghiên cứu nhạy cảm và phân vùng nguy cơ trượt – lở đất khu vực hồ thuỷ điện Sơn La theo phương pháp phân tích cấp bậc Saaty. Tạp chí các Khoa học về Trái đất 2012, 34(3), 223–232.

2. Anh, N.H. Tích hợp GIS, viễn thám và phương pháp phân tích thứ bậc Saaty (AHP) nghiên cứu trượt lở đất ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí khoa học, Đại học Huế – chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường 2015, 13(4).

3. Hội khảo sát địa chất Hoa Kỳ. Online avaliable: http://earthexplorer.usgs.gov.

4. Hà, T.T. Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

5. Thạch, N.N. Áp dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) để nghiên cứu và dự báo tai biến thiên nhiên ở tỉnh Hòa Bình. Báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

6. Ngọc, Đ.M.; Thùy, Đ.T.; Đức, Đ.M. Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: chuyên san các Khoa học về Trái đất và Môi trường 2016, 32(2S), 206–216.

7. Hà, Đ.T.; Trang, B.T.T.; Thành, N.K. Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất cho huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Khoa học học và công nghệ Việt Nam tập, 2019, 61(3).

8. UBND tỉnh Bình Phước. Địa chí Bình Phước, tập 1. NXB Chính trị Quốc gia – sự thật, Hà Nội, 2015.

9. Alaska Satellite Facility, Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks. Dữ liệu DEM Online avaliable: https://search.asf.alaska.edu.