Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Đình Bá (1980), Sử dụng ảnh mưa vệ tinh để dự báo bão. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 229, 24-34.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Đình Bá. Phương pháp lọc và phân lớp mây đơn giản. Nội san KTTV số 2, 1979.
2. Trần Đình Bá. Hệ thống mây bão. Nội san KTTV số 7/1979.
3. Trần Đình Bá. Kích thước hệ thống mây bão. Nộỉ san KTTV số 8/1979.
4. Trần Đình Bá. Quan hệ giữa khí áp ớ tâm bão và kích thước hê thống mây bão. Tập san KTTV Liên xô, số 4, 1973.
5. Dvorak V.B. Tropical cyclone Intensity analysis and forecasting from satellite imagery. MWR, vol. 103, N°5, 1975, p. 420-450.
6. Hubert L.F., Timchalk A. Estimating Hurricane Wind speeds from Satellite pictures MWR vol. 94, No 5, 1969.