Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đỗ Quang Huyên (1980), Tính quá trình dòng chảy khu giữa Dửa - Yên Thượng (Sông Cả) của ngọn lũ lịch sử cuối tháng IX năm 1978.  Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 229, 35-40

Tài liệu tham khảo