Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Đình Bá (1980). Sử dụng ảnh mây vệ tinh để xác định vị trí và hướng đi của bão Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 230, 6-15

Tài liệu tham khảo

1. Trần Đình Bá, Hệ thống mây bão, Nội san khí tượng thủy văn số 7,1979,
2. Trần Đình Bá. Kích thước hệ thống mây bão, Nội san khí tượng thủy văn số 8.1979
3. Trần Đình Bá. Pront cực với sự hình thành và phát triển bão, Nội san khí tượng thủy văn số 9.1979
4. Kondratev K.Ia, BorlxenkOV S.P., Moroxkin A.A. sử dụng thực tế những số liệu vệ tinh khí tượng. Nhà xuất bản Khi tượng thủy văn Leningrad 1966
5. Minina L.X, Thực hành nephanalysis. Nhà xuất bản Khí tượng thủy văn Leningrad 1970.
6. Fett R.W. and Brar.d s. Tropical cyclone movement forecast based f on observations from stellites. J. of App. Meteor. Vo1.14,Nc.4, 1975,PP. 452-465.
7. Sheets R.C.and Grleman P.G, An evaluation of the accuracy of tropical cyclone intensities and locations determined from satellite pictures. NOAA technical memorandum ERL WMPO - 20, Weather Modification Program Office/ E iviroifental Research Laboratories, U.S.Departmement of commerce, Boulder,Colorado, 36 pp 1975.
8. Sikka D .R .Evaluation of the use of satellite photography in determi -ning the location and intensity changes of tropical cyclones in  the Arabian Sea and the Bay of Bengal, Indian J.of Meteor, and Geophysics Vol.22, No.3 pp. 305-312,1971.
9. Technical Note No 153, WMO - No 473,