Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Cao Không

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Thế Xương (1980). Đánh giá chất lượng các bản số liệu thám không của Hà Nội 1962-1977 bằng phương pháp điều tra chọn mẫu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 230, 29-33.

Tài liệu tham khảo

1. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học của A.U.Ka-ra-xep. Nhà xuất bản thống kê Mạc tư Khoa, 1970.
2. Toán học cao cấp tập V của A-na-pê-trốp -va, Den-nep-va Ven-ep-va, Di-mô-va, Nan-tre-va, Ni-Cô-lai-stôi-an-nốp. Nhà xuất bản kỹ thuật xôphia - 1974. 
3. Các bảng số ngẫu nhiên - Ka - đơ - rốp (Thư viện Tổng cục khí tượng thủy văn số TBS - 13).