Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục KTDCCB

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phan Tâm (1980), Chất hữu cơ và sự nhiễm bẩn nước sông. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 231, 36-41

Tài liệu tham khảo

1. O. A. Alê-kin, Nguyên lý hóa học thủy văn, bản dịch 1960.
2. Tiêu chuẩn và quy phạm tạm thời để thiết kế cấp nước đô thị SOS 80 UB/TKTC, 1968
3. Thường qui kiểm nghiệm nước_ VSĐT, 1961
4. Ô nhiễm môi trường - Đào Ngọc Phong, 1979
5. Làm sạch nước thải, Minask, 1969
6. Số liệu điều tra nhiễm bẩn - Cục KTĐTCB