Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hà Văn Hiền (1980), Xác định chu kỳ mưa bằng phương pháp thống kê hiện đại. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 232, 5-14

Tài liệu tham khảo

1. G.A.xéc-gây-ép. D. A.I-anút-sơ. Các phương pháp thống kê nghiên cứu các đối tượng thiên nhiên. NAB Khí tượng thủy văn, Lê-nin-grát, 1973.
2. E.I.Gu-rơ-xki. Tuyền tập các bài tập theo lý thuyết xác suất và toán thống kê NXB Trường cao đẳng Min -xcơ 1975.
3. Tr.Kai-xlơ. Phân tích chuỗi thời gian số liệu thủy văn. NXB Khí tượng thủy văn Le-nin-grát, 1972
4. I .U.A.Rố-za--nốp. Các qúa trình ngẫu nhiên, NXB " Khoa, học " Mat-xcơ-va, 1971.
5. Phương pháp thống kê trong thủy văn. Bản tiếng Nga dịch từ tiếng Anh của M.I.Ru-xin-nốp. NXB Khí tượng thủy văn, Lê-nin-grát, 1970.