Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngô Trọng Thuận (1980). Về việc sử dụng một vài mô hình thủy văn về tính toán và dự báo lũ. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980. 233. 6-20

Tài liệu tham khảo