Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Minh Phú, Tăng Bá Chơn (1980). Ảnh hưởng của môi trường truyền sóng đến hoạt động của Radar khí tượng. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980. 233. 21-24

Tài liệu tham khảo

1, Gra-tsev V.A, Dsa-va-lov V.A. Nguyên lý Radar (tiếng Nga), 1958,
2, Bean B.R and Dutton E.J, Radiometeorology.