Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục KTĐTCB

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Toàn Thắng. Đánh giá phẩm chất nước các sông chính trên miền Bắc theo các chỉ tiêu tưới. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 234, 10-15

Tài liệu tham khảo